VEX350H/360H/VEX370H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat

VEX360 och VEX370

Se en animation av de unika luftvägarna under vinterdrift, sommardrift, avisning och kylåtervinning

VEX350 360 flash preview

Allmänt

VEX350/VEX360/VEX370 kompaktaggregat

VEX350/360/370 är en serie ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare som klarar luftflöden upp till 2 555 l/s.

De är konstruerade så att de har maximal temperaturverkningsgrad samt ett mycket lågt SFP-värde. Läs mer om hur man uppnår stora energibesparingarna under Unika luftvägar.

Moduluppbyggd

VEX350/360 är uppbyggd av moduler, vilket ger den stora fördelen att man kan få in dem genom en dörröppning på 90 x 200 cm och därför levereras de i sektioner. Det är dessutom möjligt att beställa aggregaten som SPLIT, om det inte finns utrymme att transportera in dem i sektioner.

VEX360 split med løftevogn

VEX370 är också uppbyggd av moduler och kan levereras i två olika split-versioner.

 

I SPLIT 1-utförandet levereras fläktsektionerna redo för drift, medan värmeväxlarsektionen levereras ofogad och kan på plats delas upp i två sektioner så att alla fyra sektionerna kan transporteras in genom en dörröppning på 90 x 200 cm.

RD13537

Om det finns behov för transport genom mindre öppningar är det möjligt att beställa VEX370 i SPLIT 2-utförande där hela aggregatet levereras utan fogar och kan separeras helt för transport in och montering på plats av certifierad personal.

VEX370 Split 2

Konstruktionen är mycket flexibel. Aggregaten kan beställas i LEFT- eller RIGHT-utförande med till- och avluftsstutsarna antingen på gaveln eller på toppen. Aggregaten kan även beställas som utomhusmodeller. De monteras med ett tak som skyddar mot väder och vind.


Användningsförhållanden

EXHAUSTOs VEX-aggregat är generellt konstruerade för användning som komfortventilation – dvs. för användning vid vanliga användningsförhållanden.

Vid behov av ventilationslösningar i lokaler med hög luftfuktighet t.ex. på grund av befuktning rekommenderar vi att man genomför en kontrollberäkning i ett av våra beräkningsprogram. Om beräkningen visar att det finns risk att kondens bildas efter värmeväxlaren ska man utvärdera om man antingen kan ändra på användningsförhållandena eller om man ska anpassa aggregatet så att kondensvattnet kan ledas bort. 

Kontakta EXHAUSTO för att få råd om detta.

 
Kapacitet

Kapacitet, VEX350-360-370

Nedan kan man se vilka kapacitetsområden som de enskilda VEX-storlekarna täcker. För beräkning av faktiska kapacitetsdata hänvisar vi till våra produktvalsprogram


kapacitetsområden-VEX350-360-370


Unika luftvägar

VEX350/VEX360/VEX370

Konstruktionen är utformad på ett sådant sätt att luften under övergångsperioder och vid sommardrift kan ledas utanför värmeväxlaren, via bypass, vid reducerat eller inget behov av värmeåtervinning. Det finns bypass på både avlufts- och tilluftssidan. Frånluft och uteluft filtreras såväl under sommar- som vinterdrift.

Vid sommardrift, utan värme- eller kylåtervinning, leds både uteluften och frånluften via bypass vid sidan av värmeväxlaren. Därigenom minskas det interna tryckfallet, anläggningens strömförbrukning för fläktarna minskar och SFP-värdet sjunker. Om man väljer återvinning av kyla i EXact2-automatiken kommer båda luftflödena att ledas genom värmeväxlaren under både sommar och vinter.

RD12778SE

Vid vinterdrift, med värmeåtervinning, leds frånluften in uppifrån och lodrätt genom motströmsvärmeväxlaren tillsammans med ev. kondensvatten. Uteluften leds in nertill och upp genom värmeväxlaren – motströms.

RD12777SE

 

Energi- och SFP-beräkningar

RD12863SE

I det visade exemplet reduceras den specifika elförbrukningen från 2 000 J/m3 till 1 823 J/m3 i genomsnitt över hela året. Den genomsnittliga specifika elförbrukningen kan användas vid energiramsberäkning. Minskningen motsvarar en besparing på ca 9 %, alltså inte någon oväsentlig besparing. Beräkningen beror också mycket på förutsättningarna och bör för varje specifikt fall beräknas med hjälp av produktvalsprogrammet EXselectPRO.

I ovan nämnda exempel var bostadsventilation var förutsättningarna:

Frånluftstemperatur/fuktighet: 22 °C/33 % rel. fukt.
Önskad tilluftstemperatur 20 °C
Temperaturverkningsgrad: 80%
Återvinning av kyla: Aktiverad

Energiberäkningar beror i hög grad på den aktuella situationen, t.ex. förväntad frånluftstemperatur och önskad tilluftstemperatur. Energiförbrukningen vid avfrostning beror mycket på frånluftens fuktighet. I bostadshus börjar isbildningen i värmeväxlarna normalt vid en utetemperatur på cirka -4°C till -6°C, medan det i kontorsfastigheter normalt inte förekommer isbildning.

För att minimera energiförbrukningen vid avfrostning är det viktigt att isbildningen upptäcks genom mätning av tryckfallet över värmeväxlaren, på det sätt som sker för VEX350/360/370.

Brandfunktion: Aggregatet klarar 70° i 60 min. Bypass förbi växlaren finns som standard och även en lösning med bypass förbi frånluftsfiltret finns, kontakta EXHAUSTO för mer information.

Konstruktion

VEX350/VEX360/VEX370

De kompakta aggregaten är konstruerade i enlighet med den tyska hygienstandarden VDI 6022, som garanterar ett aggregat som är enkelt att utföra service på, och där det inte bildas svampar eller andra bakterier som kan försämra  luftens kvalitet. Läs mer under certifikat längre ner på sidan.


 

Skåp

 
Kabinet_VEX200 

Skåpen är tillverkade av aluzink AZ185 klass C4 i enlighet med EN/ISO 12 944-2 och är isolerade med 50 mm mineralull. Det medför en låg ljudnivå i omgivningen/uppställningsrummet.

Panelkonstruktionen minimerar bildningen av köldbryggor i aggregatet.

  

Motorsektioner

 

Motorsektionerna är monterade i vibrationsdämpare, vilket innebär mindre buller och vibrationer i kanalerna och att man inte behöver montera flexibla anslutningar mellan aggregat och kanalsystem.

Motorsektionerna är utdragbara för enklare service.

Motorerna är av typ EC med mycket hög verkningsgrad och som uppfyller kraven i Ecodesigndirektivet.

 


Fläkthjul

 

EXstream prestanda

Aggregatet är försett med EXHAUSTOs EXstream fläkthjul, ett av marknadens ledande fläkthjul gäller låg energiförbrukning och låg ljudnivå.

Fläkthjulets varvtal och antalet rotorblad har optimerats så att buller från ”rotorfrekvensen” ligger i 500 Hz-bandet. Det betyder att det är behov för färre/mindre ljuddämpare än normalt eftersom det är billigare att dämpa bullret vid 500 Hz än vid 125 Hz/250 Hz, där rotorfrekvensen normalt ligger.AHUC – Huvudkort

 

EXact2

Den lättåtkomliga kopplingslådan med inbyggd huvudströmbrytare och automatsäkringar säkerställer enkel åtkomst för anslutning och service. 
 

Filter

 
Pose og kassefiltre

VEX350-360-370 serien kan levereras med panelfilter och påsfilter i M5 och F7.

Panelfilter: Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7)
Påsfilter: ePM10 60% (M%) eller ePM1 60% (F7)

 


Monteringssockel

 
 

Som standard medföljer en monteringssockel med fötter, som har en justerbar höjd på 130 – 160 mm.

Aggregatet monteras i botten med hjälp av sockeln och med snäpplås i toppen.


Energi

VEX350/VEX360/VEX370 Energisparventilation

Vid konstruktionen av aggregaten har man gjort mycket för att luftströmmen genom aggregatet ska ske så smidigt som möjligt för att hålla tryckfallet så lågt som möjligt.


Motströmsvärmeväxlare

 
 
 

Motströmsvärmeväxlare är tillverkade av aluminium och luftströmmarna helt åtskilda. De är konstruerade på ett sådant sätt att förhållandet mellan värmeåtervinning och tryckfall är optimalt.
Det innebär att man uppnår en mycket hög temperaturverkningsgrad och en låg energiförbrukning. Det finns fyra motströmsvärmeväxlare i VEX350/VEX360 och sex motströmsvärmeväxlare i VEX370.

– Verkningsgrad utan kondensering: 80 - 85 %
– Verkningsgrad med kondensering: upp till 90 %

Vikt:
- VEX350: 4 st. à 13,5 kg
- VEX360: 4 st. à 19,0 kg
- VEX370: 6 st. à 19,0 kg EC-motorer

 
 
EC-motor_MC Genom kombinationen av högteknologiska EC-motorer och EXHAUSTOs motorstyrning erhålls mycket låg strömförbrukning och med EXstream fläkthjul erhålls samtidigt hög effekt.
 

Energimärkning

 
 
energilabel
Med EXHAUSTOs beräkningsprogram kan man få en energimärkning som anger energiklassen för aggregatet under de definierade driftsförhållandena.

Unikt frostskydd

VEX350/VEX360/VEX370 innovativ detektering av isbildning och avfrostningsfunktion

VEX350/VEX360/VEX370 är konstruerad så att en mycket hög temperaturverkningsgrad uppnås om vinter och en kraftig minskning av den specifika strömförbrukningen för lufttransport.

Bypass-konstruktion

Det beror på den helt unika konstruktionen med bypass för både avluft och tilluft. Därmed leds både avluften och tilluften runt om värmeväxlaren när det inte finns behov för värmeåtervinning, det interna tryckfallet reduceras och fläktarnas varvtal sänks vilket medför strömbesparing för fläktdrift – den specifika strömförbrukningen för lufttransport.

På vintern leds både avluft och tilluft genom värmeväxlaren. På sommaren leds båda luftströmmarna runt om värmeåtervinningen och under övergångsperioderna moduleras båda luftströmmarna så den önskade tilluftstemperatur erhålls. Frånluft och uteluft filtreras såväl under sommar- som vinterdrift.

Frånluften leds in uppifrån i värmeväxlaren, så att frånluften och ev. kondensvatten tillsammans leds lodrätt ner genom värmeväxlaren, vilket ger den mest stabila driften. Uteluften leds upp genom värmeväxlaren i motström, vilket ger den mycket höga temperaturverkningsgraden.

 Skydd mot isbildning
Vid alla värmeåtervinningssystem finns det risk för isbildning och det är många parametrar som påverkar situationen. De viktigaste är:
– Hög temperaturverkningsgrad.
– Hög fuktighet i frånluften.
– Låg utetemperatur.

När utsugna luften avger sin energi (kyls ner), kondenseras fukten till vattendroppar som rinner ut ur värmeväxlaren. För att säkerställa lågt tryckfall och minimera risken för isbildning har VEX350/VEX360/VEX370 konstruerats så att kondensvattnet och den utsugna luften följs åt ner genom värmeväxlaren. Den höga verkningsgraden tillsammans med låg utetemperatur betyder, att det blir mycket kallt lokalt i värmeväxlaren och på vissa ställen riskerar man att vattnet fryser till is och hindrar avluftens genomströmning.

Isbildning upptäcks genom att man mäter tryckfallet över värmeväxlaren. Vid låg fuktighet i utsugningsluften från exempelvis kontor kan temperaturen mycket väl vara under 0 °C utan isbildning. Det innebär att avfrostningen endast startar om det finns is! Alltså ingen onödig avfrostning och inga energiförluster. När/om isbildningen startar i motströmsvärmeväxlaren och tryckfallet över värmeväxlaren ökar, startar avfrostningsfunktionen. Funktionen beror på flera olika förhållanden, vilket också framgår av ovanstående exempel. Metoderna beskrivs mer utförligt i handboken till aggregaten.

Ljudnivå

Ljudnivå, VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370

VEX-aggregaten VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370 är mycket tysta med en markant lägre ljudnivå än motsvarande produkter på marknaden.

För exakta ljuddata hänvisar vi till våra beräkningsprogram.

Certifikat

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300
 

EXHAUSTO lägger stor vikt på att kunna lämna rätt information. Därför använder vi oss av tredje part för att mäta och kontrollera den information som vi lämnar.

Eurovent-certifikat

Den information som anges på modellerna VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300, är samtliga uppmätta värden.

Aggregaten har genomgått ett stort testprogram på vår utvecklingsavdelning, där samtliga data för kapacitet, verkningsgrader och ljud har tagits fram genom test vid reella driftsituationer.

  Enligt Euroventtest/-godkännande i enlighet med EN1886 och EN13053 uppfyller EXHAUSTO VEX-aggregat följande kravklasser:

Aggregatets styvhet : 
D2(M)
  Täthed ved -400 Pa : 
L1 (M)
  Täthed ved +700 Pa:
L1 (M)
  Filter-bypass-läckage :
F9
  Filter-bypass-läckage :
T2 (M), U1≤1,0
  Köldbryggaklass  :
TB3 (M)

Det betyder att en tredje part kontrollerar att de data som tas fram av vårt beräkningsprogram stämmer överens med den faktiska prestanda som aggregatet ger. Kontrollen sker genom att Eurovent väljer ut ett slumpmässigt aggregat för test hos certifierat laboratorium. När testresultaten visar sig stämma överens med våra angivna data kan vi behålla certifikatet. Det är kundens garanti för giltiga data.


VDI 6022 – tysk hygienstandard

EXHAUSTO har valt att konstruera aggregaten enligt den tyska hygienstandarden VDI 6022.

VDI kräver
Att aggregatet ska vara designat så att det är enkelt att rengöra. Det får inte finnas områden som man inte kan komma åt att rengöra och hålrum som man inte kommer ska förseglas. Skivor ska avgradas så att kanterna inte är vassa och hörnen ska vara avrundade så att man inte skadas vid rengöringen.

 

Dessutom ska kondensbrickan ha fall mot utloppet så att vatten inte blir stående i aggregatet. Det är viktigt att kondensutloppet ansluts till avloppssystemet via ett vattenlås.

Icke metalliska material som packningar, filter, med mera , ska vara testade så att de inte främjar tillväxt av bakterier och svampsporer.

 
Det betyder att aggregat som är konstruerade i enlighet med VDI 6022 både är mer hygieniska och lättare att utföra service på.


Databasen för byggprodukter

VEX100CF, VEX200 och VEX300 är registrerade i i databasen för byggprodukter och kan därmed användas i Svanenmärkta byggen. 

Ekodesign

Ekodesign – EU-krav gällande dokumentation, energiförbrukning och märkning av ventilationssystem.

 

 

Allmän information

Vi har gjort ett sammandrag av riktlinjerna för Ekodesign, läs mer om Ekodesign under Institut.

ECO-design-logo

Ekodesigndata

Länk till ekodesigndata för den enskilda VEX-storleken finns under produkten samt under Ladda ner, där vi har placerat Ekodesigndata under EU-/ECO-intyg.

Obs!

Observera att de värden som anges i intygen har beräknats för en specifik driftpunkt.

Om någon annan driftpunkt önskas hänvisar vi till våra beräkningsprogram – här kan du se om det önskade aggregatet uppfyller kraven för din driftpunkt och hitta tillhörande Ekodesigndata.


Kyl- och värmebatterier

VEX350/VEX360/VEX370

Följande kyl- och värmebatterier finns för VEX350/VEX360/VEX370:


Vattenvärmebatteri – HW

HCW firkantet kanal

Oisolerat externt vattenvärmebatteri. En flexibel lösning där värmebatteriet kan monteras där tillgången till varmt vatten är enklast. Det vill säga att värmebatteriet till exempel kan monteras inomhus även om aggregatet står utomhus.

Mer information om värmebatterier finns under kyl- och värmebatterier.


Integrerat vattenvärmebatteri HCW-I

Endast till VEX370

VEX370 IHCW part

Isolerat, integrerat vattenvärmebatteri för VEX370. Denna lösning är konstruerad som själva VEX-aggregatet med 50 mm isolering och levereras monterad på tilluftssektionen, men kan demonteras med ett snäpplås under intransport.
Fördelarna är dessutom:

  • en snygg lösning utan tryckfall i övergångsstycken
  • platsbesparande teknikrum
  • särskilt lämplig för uppställning utomhus.specielt velegnet for udendørs opstilling.

Elvärmebatterier – HE 

 
HCE elvarmeflade firkantet studs

Oisolerat externt elvärmebatteri. En flexibel lösning där elvärmebatteriet kan monteras där det är mest ändamålsenligt. Det vill säga att värmebatteriet till exempel kan monteras inomhus även om aggregatet står utomhus.

För VEX350/360 är elvärmebatteriet ett standardalternativ men det kan även levereras till VEX370 vid förfrågan.


Mer information om värmebatteriet finns under kyl- och värmebatterier .

Vätskekylbatterier – CW 

 
CCW firkantet studs Vätskekylbatteri – finns isolerat och oisolerat. En flexibel lösning för kylning av ventilationsluften i de lokaler där kylning är nödvändigt, t.ex. lokaler som ligger åt söder. I lokaler åt norr är kylning oftast inte nödvändig.

  Mer information om vätskekylbatteriet finns under kyl- och värmebatterier .


Kyl-/värmebatteri – DX

 
DX cooling 150100 Oisolerat externt batteri som kan användas både som förångare (kylbatteri) och kondensator (värmebatteri).

Mer information om DX-kylbatterier finns under kyl- och värmebatterier.

SPLIT-version

VEX350-360-370H kan beställas som split

Vid vissa projekt kan platsförhållandena göra det svårt eller omöjligt att transportera in aggregatet. VEX350-360-370H kan därför beställas som SPLIT. Det betyder att aggregatet tillverkas och testas från fabrik som vanligt – bara utan fogning. Därför kan aggregatet enkelt tas isär på installationsplatsen, bäras in i mindre delar, monteras, fogas och tas i drift.

I tabellen nedan visas måtten på de största delarna (motströmsväxlaren) och den största skåpsdelen så att det enkelt går att bedöma om platsförhållandena är tillräckliga för intransport.

Del Mått VEX350H VEX360H VEX370H
Motströmsväxlare Höjd [mm] 620 620 620
Längd [mm] 395 395 395
Djup [mm] 450 600 600
Vikt [kg]
13,5 19 19
Största skåpsdel Höjd [mm] 1 600 1 600 1 600
Bredde [mm]
826 826 800
Djup [mm] 945 945 1 400
Motordel Vikt [kg]  2 x 26 2 x 32 2 x40
         

VEX350360 Split

VEX350-360 i SPLIT-utförande


Tillbehör

VEX350/VEX360/VEX370

Det finns ett brett tillbehörsprogram till VEX350/VEX360/VEX370


Avstängningsspjäll – LS

 
Lukkespjæld firkantet studs Avstängningsspjäll kan beställas med eller utan fjäderretur, för montering inomhus eller utomhus.
  

Uppställning utomhus 

 
VEX360OD 150100

Skåpet är isolerat med 50 mm mineralull.

För uppställning utomhus levereras aggregatet med tak, som gör det möjligt att föra ut kablar under taket på båda sidorna samt på baksidan av aggregatet.

Vi rekommenderar att aggregat som monteras utomhus görs fast ytterligare enligt beskrivning i handboken.

 


 

Vattenlås

EXHAUSTO levererar även vattenlås till aggregatets kondensavlopp i dimension DN32.

SIPHONUP (undertryck) för anslutning till kondensavloppet från aggregatet.
SIPHONOP (övertryck) för anslutning till ev. kylbatteri i tilluftskanalen.

SIPHONHE02 värmetråd kan köpas till för att hålla vattenlås och avlopp frostfria. En termostat har monterats som säkrar en låg strömförbrukning.


Samla allt om produktserien VEX350H/360H/VEX370H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat

 

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här