VEX340H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat

VEX340H
Allmänt

VEX340H kompaktaggregat

Ett luftbehandlingsaggregat med motströmsvärmeväxlare som har en hög temperaturverkningsgrad, samt steglöst reglerbara EC-motorer, vilket ger mycket låg energiförbrukning.

VEX340H rekommenderas för bostadsventilation, där de åtskilda luftvägarna eliminerar risken för överföring av lukt och fukt via ventilationssystemet.

VEX340H har en storlek som innebär att man kan transportera den genom en dörröppning som är 90 x 200 cm . 

RD12386SE_blue_and_red_arrow

 
Konstruktionen är ett mycket flexibelt aggregat, som kan beställas i vänster- eller högerutförande.

Aggregatet kan även beställas som utomhusmodell. I så fall är aggregatet monterat med ett tak som skyddar mot väder och vind.

Användningsförhållanden

EXHAUSTOs VEX-aggregat är generellt konstruerade för användning som komfortventilation – dvs. för användning vid vanliga användningsförhållanden.

Vid behov av ventilationslösningar i lokaler med hög luftfuktighet t.ex. på grund av befuktning rekommenderar vi att man genomför en kontrollberäkning i ett av våra beräkningsprogram. Om beräkningen visar att det finns risk att kondens bildas efter värmeväxlaren ska man utvärdera om man antingen kan ändra på användningsförhållandena eller om man ska anpassa aggregatet så att kondensvattnet kan ledas bort. 

Kontakta EXHAUSTO för att få råd om detta.

 
Unikt frostskydd

VEX340H Innovativ isbildningsdetektering och -styrning

Användning av motströmsväxlare med hög verkningsgrad ger risk för isbildning, särskilt när den frånluften innehåller fukt. När frånluften avger sin energi (kyls ner), kondenseras fukten till vattendroppar som samlas inne i värmeväxlaren.

Den höga verkningsgraden betyder att det blir mycket kallt lokalt i värmeväxlaren och på vissa ställen fryser kondensvattnet till is och hindrar luftflödet.

För att motverka isbildning och säkerställa att EXHAUSTOs motströmsvärmeväxlare kan användas vid låga utomhustemperaturer har vi utvecklat ett returluftsystem. När motströmsvärmeväxlare börjar frysa till, kommer VEX340 automatiskt skicka upp till 30 % av den redan uppvärmda tilluften i retur och blanda den med den kalla uteluften. Därmed ökas utelufttemperaturen och problemet med isbildning reduceras.

Returluftsprincipen

RD12483SE 

 

Frostskyddsmetoder

RD12873SE

   OBS! Denna funktion är endast aktiverad vid luftregleringsmetod 2 och 5.

 

Luftreglering – det finns sju olika luftregleringsmetoder:

Styrning av luftflöde
2. Konstant luftflöde

Konstanttrycksreglering av avluften
3. Konstanttrycksreglerad avluft med fast inställd tilluft
5. Konstanttrycksreglerad avluft med slavstyrd tilluft.

Konstanttrycksreglering av tilluften
4. Konstanttrycksreglerad tilluft med fast inställd avluft
6. Konstanttrycksreglerad tilluft med slavstyrd avluft

Konstanttrycksreglering av både avluft och tilluft.
7. Konstanttrycksreglering av både avluft och tilluft
8. Extern styrning av fläkthastigheter

Kapacitetsdiagram

Kapacitet

Nedan kan man se vilka kapacitetsområden som de enskilda VEX-storlekarna täcker. För beräkning av faktiska kapacitetsdata hänvisar vi till våra produktvalsprogram

kapacitetsområden-VEX330H


Konstruktion

VEX340H

Det kompakta aggregatet är konstruerat i enlighet med den tyska hygienstandarden VDI 6022, som garanterar ett aggregat som är enkelt att utföra service på, och där det inte bildas svampar eller andra bakterier som kan försämra luftens kvalitet. Du kan läsa mer under certifikat längre ner på sidan.
 
 

Skåp


 
 
Kabinet_VEX200 

Skåpen är tillverkade av aluzink AZ185 klass C4 i enlighet med EN/ISO12944-2 och isolerade med 50 mm mineralull. Det medför en låg ljudnivå i omgivningen/uppställningsrummet.

Panelkonstruktionen minimerar bildningen av köldbryggor i aggregatet.

  

Motorsektioner

 
 

Motorsektionerna är monterade i vibrationsdämpare, vilket innebär mindre buller och vibrationer i kanalerna och att man inte behöver montera flexibla anslutningar mellan aggregat och kanalsystem.

Motorsektionerna är utdragbara för enklare service.

Motorerna är av typ EC med mycket hög verkningsgrad och som uppfyller kraven i Ecodesigndirektivet.
 

 


Fläkthjul

 
 

EXstream prestanda

Aggregatet är försett med EXHAUSTOs EXstream fläkthjul, ett av marknadens ledande fläkthjul gällande låg energiförbrukning och låg ljudnivå.AHUC – Huvudkort

EXact2

Den lättåtkomliga kopplingslådan med inbyggd huvudströmbrytare och automatsäkringar säkerställer enkel åtkomst för anslutning och justering.
 

Panelfilter

 
 

Panelfiltren är lätta att byta och kan beställas som Coarse 85% (M5) eller ePM55% (F7).

Filterstorlek: 716 x 836 x 96 mm.

 


Monteringssockel
 

 

VEX340 sokkel

VEX340 levereras som standard på en monteringssockel med fötter.

 


 

Energi

VEX340H energisparventilation

Vid konstruktionen av aggregatet har man gjort mycket för att luftströmmen genom aggregatet ska ske så smidigt som möjligt för att hålla tryckfallet så lågt som möjligt.


Motströmsvärmeväxlare 

 
 

I VEX340 finns det två motströmsväxlare av aluminium. De är konstruerade på ett sådant sätt att förhållandet mellan värmeåtervinning och tryckfall är optimalt.
Det innebär att man uppnår en mycket hög temperaturverkningsgrad och en låg energiförbrukning.

– Verkningsgrad utan kondensering: 80 - 85 %
– Verkningsgrad med kondensering: upp till 94 %
– Vikt: 2 st. á 22 kgEC-motorer

 
 
EC-motor_MC

Genom kombinationen av högteknologiska EC-motorer och EXHAUSTOs motorstyrning erhålls mycket låg strömförbrukning och med EXstream fläkthjul erhålls samtidigt hög effekt.     

 

Energimärkning

 
 
energilabel
Via våra beräkningsprogram kan man få en energimärkning som anger energiklassen för aggregatet under de definierade driftsförhållandena.

Ljudnivå

Ljudnivå, VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370

VEX-aggregaten VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370 är mycket tysta med en markant lägre ljudnivå än motsvarande produkter på marknaden.

För exakta ljuddata hänvisar vi till våra beräkningsprogram.

Certifikat

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300
 

EXHAUSTO lägger stor vikt på att kunna lämna rätt information. Därför använder vi oss av tredje part för att mäta och kontrollera den information som vi lämnar.

Eurovent-certifikat

Den information som anges på modellerna VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300, är samtliga uppmätta värden.

Aggregaten har genomgått ett stort testprogram på vår utvecklingsavdelning, där samtliga data för kapacitet, verkningsgrader och ljud har tagits fram genom test vid reella driftsituationer.

  Enligt Euroventtest/-godkännande i enlighet med EN1886 och EN13053 uppfyller EXHAUSTO VEX-aggregat följande kravklasser:

Aggregatets styvhet : 
D2(M)
  Täthed ved -400 Pa : 
L1 (M)
  Täthed ved +700 Pa:
L1 (M)
  Filter-bypass-läckage :
F9
  Filter-bypass-läckage :
T2 (M), U1≤1,0
  Köldbryggaklass  :
TB3 (M)

Det betyder att en tredje part kontrollerar att de data som tas fram av vårt beräkningsprogram stämmer överens med den faktiska prestanda som aggregatet ger. Kontrollen sker genom att Eurovent väljer ut ett slumpmässigt aggregat för test hos certifierat laboratorium. När testresultaten visar sig stämma överens med våra angivna data kan vi behålla certifikatet. Det är kundens garanti för giltiga data.


VDI 6022 – tysk hygienstandard

EXHAUSTO har valt att konstruera aggregaten enligt den tyska hygienstandarden VDI 6022.

VDI kräver
Att aggregatet ska vara designat så att det är enkelt att rengöra. Det får inte finnas områden som man inte kan komma åt att rengöra och hålrum som man inte kommer ska förseglas. Skivor ska avgradas så att kanterna inte är vassa och hörnen ska vara avrundade så att man inte skadas vid rengöringen.

 

Dessutom ska kondensbrickan ha fall mot utloppet så att vatten inte blir stående i aggregatet. Det är viktigt att kondensutloppet ansluts till avloppssystemet via ett vattenlås.

Icke metalliska material som packningar, filter, med mera , ska vara testade så att de inte främjar tillväxt av bakterier och svampsporer.

 
Det betyder att aggregat som är konstruerade i enlighet med VDI 6022 både är mer hygieniska och lättare att utföra service på.


Databasen för byggprodukter

VEX100CF, VEX200 och VEX300 är registrerade i i databasen för byggprodukter och kan därmed användas i Svanenmärkta byggen. 

Ekodesign

Ekodesign – EU-krav gällande dokumentation, energiförbrukning och märkning av ventilationssystem.

 

 

Allmän information

Vi har gjort ett sammandrag av riktlinjerna för Ekodesign, läs mer om Ekodesign under Institut.

ECO-design-logo

Ekodesigndata

Länk till ekodesigndata för den enskilda VEX-storleken finns under produkten samt under Ladda ner, där vi har placerat Ekodesigndata under EU-/ECO-intyg.

Obs!

Observera att de värden som anges i intygen har beräknats för en specifik driftpunkt.

Om någon annan driftpunkt önskas hänvisar vi till våra beräkningsprogram – här kan du se om det önskade aggregatet uppfyller kraven för din driftpunkt och hitta tillhörande Ekodesigndata.


Kyl- och värmebatterier

VEX340H

Följande kyl- och värmebatterier finns för VEX340:


Vattenvärmebatteri – HW

Oisolerat externt vattenvärmebatteri. En flexibel lösning där värmebatteriet kan monteras där tillgången till varmt vatten är enklast. Det vill säga att värmebatteriet till exempel kan monteras inomhus även om aggregatet står utomhus.

Du kan få mer information om värmebatteriet under kyl- och värmebatterier.


Elvärmebatterier – HE 

 
HCE rundekanaler VEX340 150 100 Oisolerat externt elvärmebatteri. En flexibel lösning där elvärmebatteriet kan monteras där det är mest ändamålsenligt. Det vill säga att värmebatteriet till exempel kan monteras inomhus även om aggregatet står utomhus.

 
Mer information om värmebatteriet finns under kyl- och värmebatterier.


Vätskekylbatterier – CW 

 
CCW firkantet studs Vätskekylbatteri – finns isolerat och oisolerat. En flexibel lösning för kylning av ventilationsluften i de lokaler där kylning är nödvändigt, t.ex. lokaler som ligger åt söder. I lokaler åt norr är kylning oftast inte nödvändig.

 
Mer information om vätskekylbatteriet finns under kyl- och värmebatterier.


Kyl-/värmebatteri – DX

 
DX cooling 150100 Oisolerat externt batteri som kan användas både som förångare (kylbatteri) och kondensator (värmebatteri).

Mer information om DX-batterier finns under kyl- och värmebatterier.

SPLIT-version

VEX340H kan beställas som split

Vid vissa projekt kan platsförhållandena göra det svårt eller omöjligt att transportera in aggregatet. VEX340H kan därför beställas som SPLIT. Det betyder att aggregatet tillverkas och testas från fabrik som vanligt – bara utan fogning. Därför kan aggregatet enkelt tas isär på installationsplatsen, bäras in i mindre delar, monteras, fogas och tas i drift.

I tabellen nedan visas måtten på de största delarna (motströmsväxlaren) och den största skåpsdelen så att det enkelt går att bedöma om platsförhållandena är tillräckliga för intransport.

Del Mått VEX340H
Motströmsväxlare Höjd x längd x djup [mm] 755 x 540 x 500
Vikt [kg]
 22
Största skåpsdel Höjd x bredd x djup [mm] 1 765 x 890 x 290
Motordel Vikt [kg]  2 x 17 


Tillbehör

VEX340H

Det finns ett brett tillbehörsprogram till VEX340


Avstängningsspjäll – LS

 
LS runde kanaler 150 100 Avstängningsspjäll kan beställas med eller utan fjäderretur, för montering inomhus eller utomhus.
 

Uppställning utomhus 

 
VEX340OD 150 100

Skåpet är isolerat med 50 mm mineralull.

För uppställning utomhus levereras aggregatet med tak, som gör det möjligt att föra ut kablar under taket på båda sidorna samt på baksidan av aggregatet.

Vi rekommenderar att aggregat som monteras utomhus görs fast ytterligare enligt beskrivning i Outdoor-handboken.Vattenlås

EXHAUSTO levererar även vattenlås till aggregatets kondensavlopp i dimension DN32.

SIPHONUP (undertryck) för anslutning till kondensavloppet från aggregatet.
SIPHONOP (övertryck) för anslutning till ev. kylbatteri i tilluftskanalen.

SIPHONHE02 värmetråd kan köpas till för att hålla vattenlås och vattenrör frostfria. En termostat är monterad som säkrar en låg strömförbrukning.

Samla allt om produktserien VEX340H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här