VEX330H Kompaktaggregat

VEX330H
Allmänt

VEX330H kompaktaggregat

Ett av marknadens mest kompakta ventilationsaggregat med motströmsvärmeväxlare. Konstruktionen är optimerad i förhållande till temperaturverkningsgrad, luftflöde och energiförbrukning. Trots den kompakta storleken ligger fokus fortfarande på att service ska kunna utföras så enkelt som möjligt.

VEX330H rekommenderas för bostadsventilation, där de åtskilda luftvägarna eliminerar risken för överföring av lukt och fukt via ventilationssystemet.

 

 

På VEX330H-modellerna kan man demontera båda sidopanelerna (en åt gången). Det innebär att samma aggregat kan fungera som både höger- och vänstervariant.

Aggregatet kan även beställas i utomhusutförande. Aggregatet levereras då med tak som skyddar mot väder och vind.

Användningsförhållanden

EXHAUSTOs VEX-aggregat är generellt konstruerade för användning som komfortventilation – dvs. för användning vid vanliga användningsförhållanden.

Vid behov av ventilationslösningar i lokaler med hög luftfuktighet t.ex. på grund av befuktning rekommenderar vi att man genomför en kontrollberäkning i ett av våra beräkningsprogram. Om beräkningen visar att det finns risk att kondens bildas efter värmeväxlaren ska man utvärdera om man antingen kan ändra på användningsförhållandena eller om man ska anpassa aggregatet så att kondensvattnet kan ledas bort. 

Kontakta EXHAUSTO för att få råd om detta.

 
Unikt frostskydd

VEX330H avfrostning genom bypass

VEX330H är konstruerat med bypass-avfrostning. Det innebär att uteluften i större eller mindre grad leds förbi värmeväxlaren och direkt till eftervärmebatteriet vid risk för isbildning . Detta ställer högre krav på eftervärmebatteriets effektivitet, men i gengäld slipper man ett kostsamt förvärmebatteri. Illustrationen nedan visar ett exempel på en avfrostningssituation där 20 % av uteluften leds genom ett bypassjäll.

RD13066SE


Eftervärmebatteri och avfrostningsfunktionen:
Avfrostningssituationen visas ovan, här ingår ett eftervärmningsbatteri. Det är absolut nödvändigt för att avfrostningsfunktionen ska fungera korrekt. Utan eftervärmningsbatteriet kommer avfrostningen att leda till att temperaturen på tilluften faller och förr eller senare kommer VEX-aggregatet att stanna på grund av igenisning.

Värmeväxlaren kan frostskyddas på två sätt, antingen med hjälp av temperaturstyrning eller tryckstyrning. Vilken metod ska man välja?

Frostskyddsmetod Avfrostningen startar när Rekommenderas för användning i
Temperaturstyrd temperaturen ligger under inställt värde
t.ex. tice < 0 °C
Bostäder, omklädningsrum och
lokaler med varierande fuktighet på vintern.
Tryckstyrd Trycket över värmeväxlaren överstiger inställt värde, t.ex. +45 % Kontor, skolor, SFO och
lokaler med låg fuktighet på vintern.

Temperaturstyrt frostskydd (Tice)

Temperaturstyrt frostskydd är standard i automatiken. Det är ett billigt, och i vissa situationer, tillräckligt frostskydd.

Temperaturgivaren sitter inuti värmeväxlaren och initierar avfrostningen när en viss temperatur uppnåtts. Denna temperatur har ställts in på fabrik till 0 °C, men kan ändras i automatiken.

Med temperaturstyrt frostskydd aktiveras avfrostningen oavsett om det finns is i värmeväxlaren eller ej.

RD13144SE

 

Tryckstyrt frostskydd (kräver tillbehören AFC och DEP)

Automatiken känner av aktuellt luftflöde och därmed även tryckfallet genom värmeväxlaren. Om det bildas is i värmeväxlaren kommer tryckfallet över värmeväxlaren att öka och när det överstiger ett givet värde startas avfrostningen.

Fördelen med tryckstyrt frostskydd är avfrostning endast sker när det rent faktiskt finns isbildning i växlaren.

RD13143SE

Kapacitetsdiagram

Kapacitet

Nedan kan man se vilka kapacitetsområden som de enskilda VEX-storlekarna täcker. För beräkning av faktiska kapacitetsdata hänvisar vi till våra produktvalsprogram

kapacitetsområden-VEX330H


Ljudnivå

Ljudnivå, VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370

VEX-aggregaten VEX330H-VEX340H-VEX350-360-370 är mycket tysta med en markant lägre ljudnivå än motsvarande produkter på marknaden.

För exakta ljuddata hänvisar vi till våra beräkningsprogram.

Konstruktion

VEX330H

Det kompakta aggregatet är konstruerat i enlighet med den tyska hygienstandarden VDI 6022, som garanterar ett aggregat som är tillgängligt för service och där det inte bildas mögelsvamp eller andra bakterier i de använda materialen, vilket kan försämra  luftens kvalitet.

Skåp

 
 
Kabinet_VEX200 

Skåpen är tillverkade av aluzink AZ185 klass C4 i enlighet med EN/ISO12944-2 och isolerade med 50 mm mineralull. Det medför en låg ljudnivå i omgivningen/uppställningsrummet.

Panelkonstruktionen minimerar bildningen av köldbryggor i aggregatet.

  

Motorsektioner

 
 

VEX320330 ventilatorsektion

Motorsektionerna är monterade i vibrationsdämpare, vilket innebär mindre buller och vibrationer i kanalerna samt att det inte är nödvändigt att montera flexibla anslutningar mellan aggregat och kanalsystem.

Motorerna är av typ EC med mycket hög verkningsgrad och som uppfyller kraven i Ecodesigndirektivet.

 

 


Fläkthjul

 
 

VEX320330 ventilatorhjul

VEX330H är utrustat med ett optimerat centrifugalfläkthjul med bakåtböjda rotorblad. Hjulets utformning ger hög effekt med låg energiförbrukning.  AHUC – Huvudkort 

 

VEX320330 connectionbox

Den lättåtkomliga kopplingslådan med inbyggd huvudströmbrytare och automatsäkringar säkerställer enkel åtkomst för anslutning och justering. 
 

Panelfilter

 
 

Panelfiltren är lätta att byta och kan beställas som Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7).

Filterstorlek: 340 x 630 x 96 mm.


Energi

VEX330H energisparventilation

Vid konstruktionen av aggregatet har man gjort mycket för att luftströmmen genom aggregatet ska ske så smidigt som möjligt för att hålla tryckfallet så lågt som möjligt.


Motströmsvärmeväxlare

 
 
 

I VEX330 finns det en motströmsväxlare av aluminium. Den är konstruerad på ett sådant sätt att förhållandet mellan värmeåtervinning och tryckfall är optimalt fördelat.
Det innebär att man uppnår en mycket hög temperaturverkningsgrad och en låg energiförbrukning.

– Verkningsgrad utan kondensering: 80 - 85 %
– Verkningsgrad med kondensering: upp till 94 %
– Värmeöverföringsyta: 30,3 m2
– Vikt: 1 st. à 14,5 kgEC-motorer


 
 
VEX320330 ventilatorsektion Kombinationen av moderna EC-motorer och ett optimerat centrifugalhjul ger mycket låg energiförbrukning och samtidigt större effekt.
 

Energimärkning

 
 
energilabel
Via våra beräkningsprogram kan man få en energimärkning som anger energiklassen för aggregatet under de definierade driftsförhållandena.

Certifikat

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300
 

EXHAUSTO lägger stor vikt på att kunna lämna rätt information. Därför använder vi oss av tredje part för att mäta och kontrollera den information som vi lämnar.

Eurovent-certifikat

Den information som anges på modellerna VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300, är samtliga uppmätta värden.

Aggregaten har genomgått ett stort testprogram på vår utvecklingsavdelning, där samtliga data för kapacitet, verkningsgrader och ljud har tagits fram genom test vid reella driftsituationer.

  Enligt Euroventtest/-godkännande i enlighet med EN1886 och EN13053 uppfyller EXHAUSTO VEX-aggregat följande kravklasser:

Aggregatets styvhet : 
D2(M)
  Täthed ved -400 Pa : 
L1 (M)
  Täthed ved +700 Pa:
L1 (M)
  Filter-bypass-läckage :
F9
  Filter-bypass-läckage :
T2 (M), U1≤1,0
  Köldbryggaklass  :
TB3 (M)

Det betyder att en tredje part kontrollerar att de data som tas fram av vårt beräkningsprogram stämmer överens med den faktiska prestanda som aggregatet ger. Kontrollen sker genom att Eurovent väljer ut ett slumpmässigt aggregat för test hos certifierat laboratorium. När testresultaten visar sig stämma överens med våra angivna data kan vi behålla certifikatet. Det är kundens garanti för giltiga data.


VDI 6022 – tysk hygienstandard

EXHAUSTO har valt att konstruera aggregaten enligt den tyska hygienstandarden VDI 6022.

VDI kräver
Att aggregatet ska vara designat så att det är enkelt att rengöra. Det får inte finnas områden som man inte kan komma åt att rengöra och hålrum som man inte kommer ska förseglas. Skivor ska avgradas så att kanterna inte är vassa och hörnen ska vara avrundade så att man inte skadas vid rengöringen.

 

Dessutom ska kondensbrickan ha fall mot utloppet så att vatten inte blir stående i aggregatet. Det är viktigt att kondensutloppet ansluts till avloppssystemet via ett vattenlås.

Icke metalliska material som packningar, filter, med mera , ska vara testade så att de inte främjar tillväxt av bakterier och svampsporer.

 
Det betyder att aggregat som är konstruerade i enlighet med VDI 6022 både är mer hygieniska och lättare att utföra service på.


Databasen för byggprodukter

VEX100CF, VEX200 och VEX300 är registrerade i i databasen för byggprodukter och kan därmed användas i Svanenmärkta byggen. 

Ekodesign

Ekodesign – EU-krav gällande dokumentation, energiförbrukning och märkning av ventilationssystem.

 

 

Allmän information

Vi har gjort ett sammandrag av riktlinjerna för Ekodesign, läs mer om Ekodesign under Institut.

ECO-design-logo

Ekodesigndata

Länk till ekodesigndata för den enskilda VEX-storleken finns under produkten samt under Ladda ner, där vi har placerat Ekodesigndata under EU-/ECO-intyg.

Obs!

Observera att de värden som anges i intygen har beräknats för en specifik driftpunkt.

Om någon annan driftpunkt önskas hänvisar vi till våra beräkningsprogram – här kan du se om det önskade aggregatet uppfyller kraven för din driftpunkt och hitta tillhörande Ekodesigndata.


Kyl- och värmebatterier

VEX330H

Följande kyl- och värmebatterier finns för VEX330H:


Vattenvärmebatteri – HW

HCW rundekanaler 150 100

Oisolerade externa vattenvärmebatterier.

Välj mellan tre storlekar. Valet är beroende av eftervärme och ger möjlighet till lågtemperatursdrift av värmebatteriet.

Få mer information om värmebatterierna under Kyl- och värmebatterier.


Elvärmebatteri – HE

HCE runde kanaler

Oisolerad externt elvärmebatteri.

Välj mellan två storlekar. Valet är beroende av behovet av eftervärme.

Få mer information om värmebatterierna under Kyl- och värmebatterier


Kyl-/värmebatteri – DX

DX

Oisolerat externt batteri som kan användas både som förångare (kylbatteri) och kondensator (värmebatteri).

Välj mellan två storlekar. 

Få mer information om värmebatterierna under Kyl- och värmebatterier. 


SPLIT-version

VEX330H kan beställas som split

Vid vissa projekt kan platsförhållandena göra det svårt eller omöjligt att transportera in aggregatet. VEX330H kan därför beställas som SPLIT. Det betyder att aggregatet tillverkas och testas från fabrik som vanligt – bara utan fogning. Därför kan aggregatet enkelt tas isär på installationsplatsen, bäras in i mindre delar, monteras, fogas och tas i drift.

I tabellen nedan visas måtten på de största delarna (motströmsväxlaren) och den största skåpsdelen så att det enkelt går att bedöma om platsförhållandena är tillräckliga för intransport.

Del Mått VEX330H
Motströmsväxlare Höjd x längd x djup [mm] 755 x 540 x 500
Vikt [kg]
 14,5
Största skåpsdel Höjd x bredd x djup [mm]  1 200 x 960 x 50
Motordel Vikt [kg]  2 x 8 


Tillbehör

VEX330H

Det finns ett brett tillbehörsprogram till VEX330H


Avstängningsspjäll – LS 

LS runde kanaler 150 100 Avstängningsspjäll kan beställas med eller utan fjäderretur, för montering inomhus eller utomhus.

 

Sockel

VEX330H sokkel Monteringssockel med fötter kan beställas.

 


Uppställning utomhus

VEX330H OD 150100

Skåpet är isolerat med 50 mm mineralull.

För uppställning utomhus levereras aggregatet med tak, som gör det möjligt att föra ut kablar under taket på båda sidorna samt på baksidan av aggregatet.

Vi rekommenderar att aggregat som monteras utomhus görs fast ytterligare enligt beskrivning i handboken.

 


 Vattenlås

EXHAUSTO levererar även vattenlås till aggregatets kondensavlopp i dimension DN32.

SIPHONUP (undertryck) för anslutning till kondensavloppet från aggregatet.
SIPHONOP (övertryck) för anslutning till ev. kylbatteri i tilluftskanalen.

SIPHONHE02 värmetråd kan köpas till för att hålla vattenlås och vattenrör frostfria. En termostat är monterad som säkrar en låg strömförbrukning.


Samla allt om produktserien VEX330H Kompaktaggregat

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här