VEX300T med motströmsväxlare

Se produktpresentation här

Allmänt

VEX300T

VEX300T är en serie med kompaktaggregat där alla kanaler utgår från toppen av aggregatet. Dessutom är anslutning av vatten till kyl-/värmebatteri placerat i aggregatets överdel, medan kondensavloppet ansluts på framsidan av aggregatet. VEX300T kan därför placeras nära annan teknisk utrustning eftersom gavlarna inte behöver nås för service.

Serien består av fem storlekar och kan väljas med EXcon-automatik eller förberett för annan automatik.

VEX300T är konstruerat med inbyggt värme- eller kyl-/värmebatteri, vilket minskar installationskostnaderna. Det är dessutom möjligt att välja forfiltrering av tilluften.

Konstruktionen är optimerad när det gäller kompakthet, temperaturverkningsgrad, luftflöde och energiförbrukning. Trots de kompakta måtten är det enkelt att utföra service på det med filterbyte, rengöring med mera.

VEX300T ska placeras inomhus och kan användas för alla syften där den särskilda toppkonstruktionen kommer att vara fördelaktig när det gäller installationen. 

Användningsförhållanden

EXHAUSTOs VEX-aggregat är generellt konstruerade för användning som komfortventilation – dvs. för användning vid vanliga användningsförhållanden.

Vid behov av ventilationslösningar i lokaler med hög luftfuktighet t.ex. på grund av befuktning rekommenderar vi att man genomför en kontrollberäkning i ett av våra beräkningsprogram. Om beräkningen visar att det finns risk att kondens bildas efter värmeväxlaren ska man utvärdera om man antingen kan ändra på användningsförhållandena eller om man ska anpassa aggregatet så att kondensvattnet kan ledas bort. 

Kontakta EXHAUSTO för att få råd om detta.

 
Unikt frostskydd

VEX300T avfrostning genom bypass

VEX300T är konstruerat med bypass-avfrostning. Det innebär att uteluften i större eller mindre grad leds förbi värmeväxlaren och direkt till eftervärmebatteriet vid risk för isbildning . Detta ställer högre krav på eftervärmebatteriets effektivitet, men i gengäld slipper man ett kostsamt förvärmebatteri. Ritningen nedan visar ett exempel på en avfrostningssituation, där 20 % av uteluften leds genom ett bypassjäll.

VEX300T De-icing SE

Eftervärmebatteri och avfrostningsfunktionen:
Avfrostningssituationen visas ovan, här ingår ett eftervärmningsbatteri. Det är absolut nödvändigt för att avfrostningsfunktionen ska fungera korrekt. Utan eftervärmningsbatteriet kommer avfrostningen att leda till att temperaturen på tilluften faller och förr eller senare kommer VEX-aggregatet att stanna på grund av igenisning.

Värmeväxlaren kan frostskyddas på två sätt, antingen med hjälp av temperaturstyrning eller tryckstyrning. Eftervärmningsbatteri rekommenderas alltid för att upprätthålla kontinuerlig ventilation.

Vilken metod ska man välja?

Frostskyddsmetod Avfrostningen startar när Rekommenderas för användning i
Temperaturstyrd
Standard plå VEX310T-330T
temperaturen ligger under inställt värde
t.ex. tice < 0 °C
Bostäder, omklädningsrum och
lokaler med varierande fuktighet på vintern.
Tryckstyrd
Standard plå VEX340T-350T
Trycket över värmeväxlaren överstiger inställt värde, t.ex. +45 % Kontor, skolor, SFO och
lokaler med låg fuktighet på vintern.
 

Temperaturstyrt frostskydd (Tice)

Temperaturstyrt frostskydd är standard i automatiken. Det är ett billigt, och i vissa situationer, tillräckligt frostskydd.

Temperaturgivaren sitter inuti värmeväxlaren och initierar avfrostningen när en viss temperatur uppnåtts. Denna temperatur har ställts in på fabrik till 0 °C, men kan ändras i automatiken.

Med temperaturstyrt frostskydd aktiveras avfrostningen oavsett om det finns is i värmeväxlaren eller ej.

RD13144SE

 

Tryckstyrt frostskydd (kräver tillbehören AFC (mätning av luftflödet) och DEP (frostrskydd - tryck))

Automatiken känner av aktuellt luftflöde och därmed även tryckfallet genom värmeväxlaren. Om det bildas is i värmeväxlaren kommer tryckfallet över värmeväxlaren att öka och när det överstiger ett givet värde startas avfrostningen.

Fördelen med tryckstyrt frostskydd är avfrostning endast sker när det rent faktiskt finns isbildning i växlaren.

RD13143SE

Kapacitetsdiagram

Kapacitet

Nedan kan man se vilka kapacitetsområden som de enskilda VEX-storlekarna täcker. För beräkning av faktiska kapacitetsdata hänvisar vi till våra produktvalsprogram

kapacitetsområden-VEX300T


Ljudnivå

VEX300T, mycket tysta aggregat

VEX-aggregaten i VEX300T-serien är mycket tysta med en markant lägre ljudnivå än motsvarande produkter på marknaden.

För exakta ljuddata hänvisar vi till våra beräkningsprogram.

Konstruktion

VEX300T

Det kompakta aggregatet är konstruerat i enlighet med den tyska hygienstandarden VDI 6022, som garanterar ett aggregat som är tillgängligt för service och där det inte bildas mögelsvamp eller andra bakterier i de använda materialen, vilket kan försämra  luftens kvalitet.

Skåp

 
 
Kabinet_VEX200 

Skåpen är tillverkade av aluzink AZ185 klass C4 i enlighet med EN/ISO12944-2 och isolerade med 50 mm mineralull. Det medför en låg ljudnivå i omgivningen/uppställningsrummet.

Panelkonstruktionen minimerar bildningen av köldbryggor i aggregatet.

  

Motorsektioner

 
 

VEX320330 ventilatorsektion

Motorsektionerna är monterade i vibrationsdämpare, vilket innebär mindre buller och vibrationer i kanalerna samt att det inte är nödvändigt att montera flexibla anslutningar mellan aggregat och kanalsystem.

Motorerna är av typ EC med mycket hög verkningsgrad och som uppfyller kraven i Ecodesigndirektivet.

 

 


Fläkthjul

 
 

VEX300T är utrustat med ett optimerat centrifugalfläkthjul med bakåtböjda rotorblad. Hjulets utformning ger hög effekt med låg energiförbrukning. 

Hjulet er laget av kompositt, og dets utforming gir god ytelse ved et lavt energiforbruk.Eftervärmningsbatteri eller kyl-/värmebatteri

 
 VEX100 varmeflade

VEX300T-serien levereras med integrerat eftervärmningsbatteri eller kyl-/värmebatteri.

HE: Elvärmebatteri
HW: Vattenvärmebatteri
Medurs: Kyl-/värmebatteri (möjlighet till kylning om sommaren och värme om vintern)
DX: Kyl-/värmebatteri (möjlighet till kylning om sommaren och värme om vintern)

Se mer om kyl-/värmebatterier under tekniska data för de enskilda storlekarna.

 

AHUC – Huvudkort 

 

EXcon AHUC mainboard

Den lättåtkomliga kopplingslådan med inbyggd huvudströmbrytare säkerställer enkel åtkomst för anslutning och justering. Läs mer om elektrisk anslutning i "Handbok för el-installation av VEX300T"
 

 

Panelfilter   

Panelfiltren är lätta att byta och kan beställas som filterklass ePM1 80% (F9),  ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M5) och Coarse 65% (G4) i enlighet med EN779.

 

Förfiltrering

VEX300T prefilter place

 

Förfiltrering på tilluftssidan
Det är möjligt att sätta in ett filter (48 mm djup) framför standardfiltret på tilluftssidan. Genom att sätta ett grövre filter framför ett finare filter minskas nersmutsningen av det finare filtret. Detta kan vara en fördel/möjlighet oavsett uteluft och önskad tilluftskvalitet.

Filtren för förfiltrering finns i klasserna:  ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M5) och Coarse 65% (G4).

Tryckförlust osv. kan beräknas i produktvalsprogrammet EXselectPRO.

 

Energi

VEX300T energisparventilation

Vid konstruktionen av aggregatet har man gjort mycket för att luftströmmen genom aggregatet ska ske så smidigt som möjligt för att hålla tryckfallet så lågt som möjligt.


Motströmsvärmeväxlare

 
 
 

I VEX300T finns det en motströmsväxlare av aluminium. Den är konstruerad på ett sådant sätt att förhållandet mellan värmeåtervinning och tryckfall är optimalt fördelat.
Det innebär att man uppnår en mycket hög temperaturverkningsgrad och en låg energiförbrukning.

– Verkningsgrad utan kondensering: 80 - 85 %
– Verkningsgrad med kondensering: upp till 94 %EC-motorer


 
 
VEX320330 ventilatorsektion Kombinationen av moderna EC-motorer och ett optimerat centrifugalhjul ger mycket låg energiförbrukning och samtidigt större effekt.
 

Energimärkning

 
 
energilabel
Via våra beräkningsprogram kan man få en energimärkning som anger energiklassen för aggregatet under de definierade driftsförhållandena.

Certifikat

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300
 

EXHAUSTO lägger stor vikt på att kunna lämna rätt information. Därför använder vi oss av tredje part för att mäta och kontrollera den information som vi lämnar.

Eurovent-certifikat

Den information som anges på modellerna VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300, är samtliga uppmätta värden.

Aggregaten har genomgått ett stort testprogram på vår utvecklingsavdelning, där samtliga data för kapacitet, verkningsgrader och ljud har tagits fram genom test vid reella driftsituationer.

  Enligt Euroventtest/-godkännande i enlighet med EN1886 och EN13053 uppfyller EXHAUSTO VEX-aggregat följande kravklasser:

Aggregatets styvhet : 
D2(M)
  Täthed ved -400 Pa : 
L1 (M)
  Täthed ved +700 Pa:
L1 (M)
  Filter-bypass-läckage :
F9
  Filter-bypass-läckage :
T2 (M), U1≤1,0
  Köldbryggaklass  :
TB3 (M)

Det betyder att en tredje part kontrollerar att de data som tas fram av vårt beräkningsprogram stämmer överens med den faktiska prestanda som aggregatet ger. Kontrollen sker genom att Eurovent väljer ut ett slumpmässigt aggregat för test hos certifierat laboratorium. När testresultaten visar sig stämma överens med våra angivna data kan vi behålla certifikatet. Det är kundens garanti för giltiga data.


VDI 6022 – tysk hygienstandard

EXHAUSTO har valt att konstruera aggregaten enligt den tyska hygienstandarden VDI 6022.

VDI kräver
Att aggregatet ska vara designat så att det är enkelt att rengöra. Det får inte finnas områden som man inte kan komma åt att rengöra och hålrum som man inte kommer ska förseglas. Skivor ska avgradas så att kanterna inte är vassa och hörnen ska vara avrundade så att man inte skadas vid rengöringen.

 

Dessutom ska kondensbrickan ha fall mot utloppet så att vatten inte blir stående i aggregatet. Det är viktigt att kondensutloppet ansluts till avloppssystemet via ett vattenlås.

Icke metalliska material som packningar, filter, med mera , ska vara testade så att de inte främjar tillväxt av bakterier och svampsporer.

 
Det betyder att aggregat som är konstruerade i enlighet med VDI 6022 både är mer hygieniska och lättare att utföra service på.


Databasen för byggprodukter

VEX100CF, VEX200 och VEX300 är registrerade i i databasen för byggprodukter och kan därmed användas i Svanenmärkta byggen. 

Ekodesign

Ekodesign – EU-krav gällande dokumentation, energiförbrukning och märkning av ventilationssystem.

 

 

Allmän information

Vi har gjort ett sammandrag av riktlinjerna för Ekodesign, läs mer om Ekodesign under Institut.

ECO-design-logo

Ekodesigndata

Länk till ekodesigndata för den enskilda VEX-storleken finns under produkten samt under Ladda ner, där vi har placerat Ekodesigndata under EU-/ECO-intyg.

Obs!

Observera att de värden som anges i intygen har beräknats för en specifik driftpunkt.

Om någon annan driftpunkt önskas hänvisar vi till våra beräkningsprogram – här kan du se om det önskade aggregatet uppfyller kraven för din driftpunkt och hitta tillhörande Ekodesigndata.


SPLIT-version

VEX300T kan beställas som split

Vid vissa projekt kan platsförhållandena göra det svårt eller omöjligt att transportera in aggregatet. VEX300T kan därför beställas som SPLIT. Det betyder att aggregatet tillverkas och testas från fabrik som vanligt – bara utan fogning. Därför kan aggregatet enkelt tas isär på installationsplatsen, bäras in i mindre delar, monteras, fogas och tas i drift.

I tabellen nedan visas måtten på de största delarna (motströmsväxlaren) och den största skåpsdelen så att det enkelt går att bedöma om platsförhållandena är tillräckliga för intransport.

Del Mått VEX310T VEX320T VEX330T VEX340T VEX350T
Motströmsväxlare Höjd [mm] 312 312 394 674 957
Längd [mm] 537 537 619 899 1182
Djup [mm] 300 2 x300 2 x 325 2 x 310 2 x 355
Vikt [kg]
 7,2 2 x 7,2 2 x 19,2 2 x 19,8 2 x 35
Största skåpsdel Längd [mm] 1140 1140 1500 1900 1750
Bredd [mm]
1200 1200 830 825 1200
Motordel Vikt [kg] 2 x 4,1 2 x 6,4 2 x 9,2 2 x 9,5  2 x 20


 


VEX300T i SPLIT-utförande


Tillbehör

VEX300T

Det finns ett brett tillbehörsprogram till VEX300T


Avstängningsspjäll – LS 

LS runde kanaler 150 100 Avstängningsspjäll kan beställas med eller utan fjäderretur, för montering inomhus eller utomhus.

 

Sockel

VEX330H sokkel Monteringssockel med fötter kan beställas.

 


 Vattenlås

EXHAUSTO levererar även vattenlås till aggregatets kondensavlopp i dimension DN32.

SIPHONUP (undertryck) för anslutning till kondensavloppet från aggregatet.
SIPHONOP (övertryck) för anslutning till ev. kylbatteri i tilluftskanalen.

SIPHONHE02 värmetråd kan köpas till för att hålla vattenlås och vattenrör frostfria. En termostat är monterad som säkrar en låg strömförbrukning.


Inspektionsfönster

VEX300T med inspektionsruder

VEX340T-350Tfås med inspektionsfönster, vilket krävs vid VDI6022.


Vid drift med HE-batteri:

Krav på AFC-luftflödesstyrning

MPT

Mätning av luftflödet AFC 
VEX310T-320T-330T: Tillbehör som måste köpas till
VEX340T-350T: Standard


För annan automatik

VEX300T

Frihet att välja din egen lösning!

VEX300T finns även för annan automatik. Det ger möjlighet att integrera aggregatet i automatiksystem från annan leverantör. Lösningen är optimerad för enkel och snabb integration på plats.

Principritning

VEX300T FAA simplified diagram

VEX300T-lösning utan automatik kännetecknas av:

  • Luftbehandlingsaggregat med motströmsvärmeväxlare
  • Kompakt aggregat
  • Inbyggd bypass med 24 V motor (BP1)
  • Fritt blåsande B-hjul 
  • Filterklass ePM1 80% (F9), ePM1 55% (F7), ePM10 65% (M5) eller Coarse 65% (G4).
  • EC-motorer klass IE4
  • EC-motorstyrning 0 – 10 V (MC)
  • Luftflödesmätpunkter på fläktarna har dragits till kopplingsbox
  • Mätpunkter för filtertryck har dragits till kopplingsbox
  • Kablar för MC och bypass-spjäll har dragits till kopplingsplint

 

Samla allt om produktserien VEX300T med motströmsväxlare

VEX300T är ett kompakt VEX-aggregat där alla luftvägar leds in/ut genom aggregatets topp. Ett topp-aggregat är en platsbesparande lösning, dels för att alla kanaler ansluts på toppen av aggregatet, dels för att det är konstruerat med ett inbyggda värme- eller kyl-/värmebatterier.

VEX300T levereras i fem storlekar – med ett luftflöde på upp till 1 135 l/s.

Ladda ned broschyr om VEX300T eller find teknisk dokumentation nedan.

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här