VEX100CF H+V Kompaktaggregat

VEX100CF
Allmänt

VEX100CF-serien

VEX100CF-serien är det välrenommerade VEX100-aggregatet, nu med motströmsväxlare Det innebär att det kompakta och flexibla aggregatet även i fortsättningen klarar att uppfylla de gällande energibestämmelserna, i och med att VEX100CF uppfyller Erp18. 

Det är en mycket flexibel aggregatserie, som kan beställas som LEFT eller RIGHT och med stutsplaceringar i sidan, toppen eller botten.

VEX140CF, VEX150CF och VEX160CF kan beställas i antingen horisontellt eller vertikalt utförande, men VEX170CF kan endast beställas i horisontellt utförande.

Rekommendation

Eftersom det finns risk för att kondens dras med på grund av luftvägarnas placering rekommenderar vi ofta att köpa till tillbehöret V100CFCONTUBE (kondensavlopp med anslutning för avluftsidan).  Mer information om detta finns under "Externa kyl-/värmebatterier och annat tillbehör" nedan.

VEX100H V placering

            Horisontell                                          Vertikal

Användningsförhållanden

EXHAUSTOs VEX-aggregat är generellt konstruerade för användning som komfortventilation – dvs. för användning vid vanliga användningsförhållanden.

Vid behov av ventilationslösningar i lokaler med hög luftfuktighet t.ex. på grund av befuktning rekommenderar vi att man genomför en kontrollberäkning i ett av våra beräkningsprogram. Om beräkningen visar att det finns risk att kondens bildas efter värmeväxlaren ska man utvärdera om man antingen kan ändra på användningsförhållandena eller om man ska anpassa aggregatet så att kondensvattnet kan ledas bort. 

Kontakta EXHAUSTO för att få råd om detta.

 
Unikt frostskydd

VEX100CF avfrostning genom bypass

VEX100CF är konstruerat med bypass-avfrostning. Det innebär att uteluften i större eller mindre grad leds förbi värmeväxlaren och direkt till eftervärmebatteriet vid risk för isbildning . Detta ställer högre krav på eftervärmebatteriets effektivitet, men i gengäld slipper man ett kostsamt förvärmebatteri. Tegningen under viser et eksempel på en avisingssituasjon, hvor 20 % av uteluften ledes gjennom bypassspjeld.

RD13066SE

Eftervärmebatteri och avfrostningsfunktionen:
Avfrostningssituationen visas ovan, här ingår ett eftervärmningsbatteri. Det är absolut nödvändigt för att avfrostningsfunktionen ska fungera korrekt. Utan eftervärmningsbatteriet kommer avfrostningen att leda till att temperaturen på tilluften faller och förr eller senare kommer VEX-aggregatet att stanna på grund av igenisning.

Värmeväxlaren kan frostskyddas på två sätt, antingen med hjälp av temperaturstyrning eller tryckstyrning. Vilken metod ska man välja?

Frostskyddsmetod Avfrostningen startar när Rekommenderas för användning i
Temperaturstyrd temperaturen ligger under inställt värde
t.ex. tice < 0 °C
Bostäder, omklädningsrum och
lokaler med varierande fuktighet på vintern.
Tryckstyrd Trycket över värmeväxlaren överstiger inställt värde, t.ex. +45 % Kontor, skolor, SFO och
lokaler med låg fuktighet på vintern.

Temperaturstyrt frostskydd (Tice)

Temperaturstyrt frostskydd är standard i automatiken. Det är ett billigt, och i vissa situationer, tillräckligt frostskydd.

Temperaturgivaren sitter inuti värmeväxlaren och initierar avfrostningen när en viss temperatur uppnåtts. Denna temperatur har ställts in på fabrik till 0 °C, men kan ändras i automatiken.

Med temperaturstyrt frostskydd aktiveras avfrostningen oavsett om det finns is i värmeväxlaren eller ej.

RD13144SE

 

Tryckstyrt frostskydd (kräver tillbehören AFC och DEP)

Automatiken känner av aktuellt luftflöde och därmed även tryckfallet genom värmeväxlaren. Om det bildas is i värmeväxlaren kommer tryckfallet över värmeväxlaren att öka och när det överstiger ett givet värde startas avfrostningen.

Fördelen med tryckstyrt frostskydd är avfrostning endast sker när det rent faktiskt finns isbildning i växlaren.

RD13143SE

Kapacitet

Kapacitet, VEX100CF

Nedan kan man se vilka kapacitetsområden som de enskilda VEX-storlekarna täcker. För beräkning av faktiska kapacitetsdata hänvisar vi till våra produktvalsprogram


Kapacitetsområden-VEX100CF


Ljudnivå

VEX100CF, mycket tysta aggregat

VEX-aggregaten i VEX100CF-serien är mycket tysta med en markant lägre ljudnivå än motsvarande produkter på marknaden.

För exakta ljuddata hänvisar vi till våra beräkningsprogram.

Konstruktion

VEX100CF

De kompakta aggregaten är konstruerade i enlighet med den tyska hygienstandarden VDI 6022, som garanterar ett aggregat som är enkelt att utföra service på, och där det inte bildas svampar eller andra bakterier som kan försämra  luftens kvalitet.


Skåp

 
 Kabinet_VEX200

Skåpen är tillverkade av aluzink AZ185 klass C4 i enlighet med EN/ISO 12 944-2 och är isolerade med 50 mm mineralull. Det medför en låg ljudnivå i omgivningen/uppställningsrummet.

Panelkonstruktionen minimerar bildningen av köldbryggor i aggregatet.Motorsektioner

 

Motorsektionerna är monterade i vibrationsdämpare, vilket innebär mindre buller och vibrationer i kanalerna och att man inte behöver montera flexibla anslutningar mellan aggregat och kanalsystem.

Motorsektionerna är utdragbara för enklare service.

Motorerna är av typ EC med mycket hög verkningsgrad och som uppfyller kraven i Ecodesigndirektivet.

 


Fläkthjul

 

EXstream prestanda

Aggregatet är försett med EXHAUSTOs EXstream fläkthjul, ett av marknadens ledande fläkthjul gäller låg energiförbrukning och låg ljudnivå.Kopplingsbox

 

VEX100 Mainboard

Den lättåtkomliga kopplingsboxen med inbyggd huvudströmbrytare och automatsäkringar säkerställer enkel åtkomst för anslutning och justering. 


Panelfilter

 
 

Panelfiltren är lätta att byta och kan beställas som filterklass Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7) i enlighet med EN779.

 Eftervärmning-, vatten eller  el 

 
 VEX100 varmeflade  VEX100CF-serien levereras med integrerat eftervärmningsbatteri, antingen för vatten eller el


Monteringssockel

 
 VEX200_sokkel Monteringssockel är tillbehör till VEX140-150-160 och standard på VEX170.
Monteringssockeln är utrustad med fötter som har en justerbar höjd på 130–160 mm.
 

Energi

VEX100

Vid konstruktionen av aggregaten har man gjort mycket för att luftströmmen genom aggregatet ska ske så smidigt som möjligt för att hålla tryckfallet så lågt som möjligt.


Motströmsvärmeväxlare

 
 
 

I VEX100CF är motströmsvärmeväxlaren tillverkad av aluminium. Den är konstruerad så att förhållandet mellan värmeåtervinning och tryckfall har fördelats optimalt.
Det innebär att man uppnår en mycket hög temperaturverkningsgrad och en låg energiförbrukning.

– Verkningsgrad utan kondensering: 80 - 85 %
– Verkningsgrad med kondensering: upp till 94 %EC-motorer

 
 
EC-motor_MC Genom kombinationen av högteknologiska EC-motorer och EXHAUSTOs motorstyrning erhålls mycket låg strömförbrukning och med EXstream fläkthjul erhålls samtidigt hög effekt.


Energimärkning

 
 
energilabel
Via våra beräkningsprogram kan man få en energimärkning som anger energiklassen för aggregatet under de definierade driftsförhållandena.


Certifikat

VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300
 

EXHAUSTO lägger stor vikt på att kunna lämna rätt information. Därför använder vi oss av tredje part för att mäta och kontrollera den information som vi lämnar.

Eurovent-certifikat

Den information som anges på modellerna VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300, är samtliga uppmätta värden.

Aggregaten har genomgått ett stort testprogram på vår utvecklingsavdelning, där samtliga data för kapacitet, verkningsgrader och ljud har tagits fram genom test vid reella driftsituationer.

  Enligt Euroventtest/-godkännande i enlighet med EN1886 och EN13053 uppfyller EXHAUSTO VEX-aggregat följande kravklasser:

Aggregatets styvhet : 
D2(M)
  Täthed ved -400 Pa : 
L1 (M)
  Täthed ved +700 Pa:
L1 (M)
  Filter-bypass-läckage :
F9
  Filter-bypass-läckage :
T2 (M), U1≤1,0
  Köldbryggaklass  :
TB3 (M)

Det betyder att en tredje part kontrollerar att de data som tas fram av vårt beräkningsprogram stämmer överens med den faktiska prestanda som aggregatet ger. Kontrollen sker genom att Eurovent väljer ut ett slumpmässigt aggregat för test hos certifierat laboratorium. När testresultaten visar sig stämma överens med våra angivna data kan vi behålla certifikatet. Det är kundens garanti för giltiga data.


VDI 6022 – tysk hygienstandard

EXHAUSTO har valt att konstruera aggregaten enligt den tyska hygienstandarden VDI 6022.

VDI kräver
Att aggregatet ska vara designat så att det är enkelt att rengöra. Det får inte finnas områden som man inte kan komma åt att rengöra och hålrum som man inte kommer ska förseglas. Skivor ska avgradas så att kanterna inte är vassa och hörnen ska vara avrundade så att man inte skadas vid rengöringen.

 

Dessutom ska kondensbrickan ha fall mot utloppet så att vatten inte blir stående i aggregatet. Det är viktigt att kondensutloppet ansluts till avloppssystemet via ett vattenlås.

Icke metalliska material som packningar, filter, med mera , ska vara testade så att de inte främjar tillväxt av bakterier och svampsporer.

 
Det betyder att aggregat som är konstruerade i enlighet med VDI 6022 både är mer hygieniska och lättare att utföra service på.


Databasen för byggprodukter

VEX100CF, VEX200 och VEX300 är registrerade i i databasen för byggprodukter och kan därmed användas i Svanenmärkta byggen. 

Ekodesign

Ekodesign – EU-krav gällande dokumentation, energiförbrukning och märkning av ventilationssystem.

 

 

Allmän information

Vi har gjort ett sammandrag av riktlinjerna för Ekodesign, läs mer om Ekodesign under Institut.

ECO-design-logo

Ekodesigndata

Länk till ekodesigndata för den enskilda VEX-storleken finns under produkten samt under Ladda ner, där vi har placerat Ekodesigndata under EU-/ECO-intyg.

Obs!

Observera att de värden som anges i intygen har beräknats för en specifik driftpunkt.

Om någon annan driftpunkt önskas hänvisar vi till våra beräkningsprogram – här kan du se om det önskade aggregatet uppfyller kraven för din driftpunkt och hitta tillhörande Ekodesigndata.


SPLIT-version

VEX100CF kan beställas som split

Vid vissa projekt kan platsförhållandena göra det svårt eller omöjligt att transportera in aggregatet. VEX100CF kan därför beställas som SPLIT. Det betyder att aggregatet tillverkas och testas från fabrik som vanligt – bara utan fogning. Därför kan aggregatet enkelt tas isär på installationsplatsen, bäras in i mindre delar, monteras, fogas och tas i drift.

I tabellen nedan visas måtten på de största delarna (motströmsväxlaren) och den största skåpsdelen så att det enkelt går att bedöma om platsförhållandena är tillräckliga för intransport.

Del Mått VEX140CF VEX150CF VEX160CF VEX170CF
Motströmsväxlare Höjd [mm] 533 674 815 957
Längd [mm] 758 899 1 040 1 182
Djup [mm] 550 628 712 500 (2 st.)
Vikt [kg]
 27 38 46 85
Största skåpsdel Längd [mm]  1 365 1 600 1 820 2 200
Bredd [mm]
1 200 785 980 1 190
Motordel Vikt [kg]  2 x 16,5 2 x 23,5 2 x 33  2 x 54

VEX170 eksploderet til Split

VEX100 i SPLIT-utförande


Externa kyl- och värmebatterier + annat tillbehör

VEX100

Det erbjuds ett brett tillbehörsprogram till VEX100-serien.


Vätskekylbatterier – CW 

CCW firkantet studs Vätskekylbatteri – finns isolerat och oisolerat. En flexibel lösning för kylning av ventilationsluften i de lokaler där kylning är nödvändigt, t.ex. lokaler som ligger åt söder. I lokaler åt norr är kylning oftast inte nödvändig.

Mer information om vätskekylbatteriet finns i avsnittet kyl- och värmebatterier.


Kylbatterier – DX

DX cooling 150100

Oisolerat externt batteri som kan användas både som förångare (kylbatteri) och kondensor (värmebatteri).

 


Mer information om DX-batterierna finns under kyl- och värmebatterier 

Avstängningsspjäll – LS

   
Lukkespjæld firkantet studs Avstängningsspjäll kan beställas med eller utan fjäderretur, för montering inomhus eller utomhus.
  

 


Vattenlås

 

EXHAUSTO levererar även vattenlås till aggregatets kondensavlopp i dimension DN32.

SIPHONUP (undertryck) för anslutning till kondensavloppet från aggregatet.

SIPHONOP (övertryck) för anslutning till ev. kylbatteri i tilluftskanalen.

SIPHONHE02 värmetråd kan köpas till för att hålla vattenlås och vattenrör frostfria. En termostat är monterad som säkrar en låg strömförbrukning.


Kondensavlopp V100CF Contube
(tillbehör som monterats på fabrik)

Contube kit

Det kan bildas kondens i VEX-aggregatets avluftsområde när luftfuktigheten är hög, och när luften samtidigt har hög hastighet genom värmeväxlaren.

I sådana fall rekommenderar vi att VEX-aggregatet levereras med ett Contube-set som leder bort kondensvattnet till VEX-aggregatets bottenkar.

För VEX100CF Vertikal kan vi dessutom rekommendera att en värmekabel SIPHONHE02 monteras runt slangen från ovan nämnda utlopp för att undvika frost när kondensvattnet passerar de kalla områdena i VEX-aggregatet. Läs mer om SIPHONHE02 ovan - under Vattenlås.

Rekommendation

Beroende av VEX-version och driftsförhållanden rekommenderar vi följande tillbehör:

Lösning för VEX100 CF för:  Bostadsventilation
Omklädnings- och badrum
Lokaler med hög luftfuktighet (RH >50 %)
Köksområde
Kontor
Skolor
Horisontellt utförande V100CFCONTUBE Behövs inte
Vertikalt utförande V100CFCONTUBE
SIPHONHE02
Behövs inte
Särskilt för VEX installerat i kallt klimat:
Om utomhustemperaturen är under -5 °C
Vertikalt utförande V100CFCONTUBE
SIPHONHE02
PREHEATER, uteluft
Behövs inte

Eftermonterat kondensavlopp V100CF Contube

for Accessories
På bilden visas slangen med värmekabel från det eftermonterade avloppet

Contube-set och värmekabel SIPHONHE02 kan även köpas för eftermontering, se rekommendationerna i tabellen ovan.

Vi hänvisar dessutom till monteringsanvisning nr 3005866 för montering av V100CF Contube på vertikala modeller och monteringsanvisning nr 3005865 för montering av V100CF Contube på horisontella modeller. 


Uppställning utomhus 

 
VEX240 med tag

Skåpet är isolerat med 50 mm mineralull och är därför lämpligt för montering utomhus.

För uppställning utomhus levereras aggregatet med tak, som gör det möjligt att föra ut kablar under taket på båda sidorna samt på baksidan av aggregatet.

Vi rekommenderar att aggregat som monteras utomhus görs fast ytterligare enligt beskrivning i Outdoor-handboken.


Samla allt om produktserien VEX100CF H+V Kompaktaggregat

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här