EXact2-automatik, VEX100

Allmänt

EXact2-automatik

Bakom den enkla manövreringen säkrar den avancerade EXact2-automatiken optimal driftsekonomi. Automatiken anpassas enkelt efter den dagliga rytmen på användningsstället, t.ex. skolan, kontoret eller i bostaden.

EXact2-automatikens egenskaper

– Enkel manövrering
– Tre användarnivåer, varav två  med behörighetskod (tekniker och specialist)
– Flera inomhusklimatnivåer som bl.a. via inbyggt veckour kan anpassa ventilationen efter aktuellt behov
– Se flera utvalda funktioner i funktionsöversikten

Manövrering av EXact2-automatiken

EXact2-automatiken kan styras från manöverpanel (se avsnittet ”HMI Manöverpanel” nedan), BMS eller webbserver via nätverk eller via WAP (Wireless Access Point).

WAP (Wireless Access Point)

WAP är en liten WIFI-router som monteras inne vid automatiken i aggregatet. Härmed kan man även komma åt webbservern trådlöst via dator, smartphone eller surfplatta, så att man snabbt och enkelt kan konfigurera aggregatet via mobila plattformar.

HMI manöverpanel

EXact2

HMI2-350-TOUCH manöverpanel

Manöverpanelen är en pekskärm som ger åtkomst till den vanliga, dagliga manöverpanelen.

Tekniker och specialister kan komma åt de mer avancerade menyerna och parametrarna via ett fyrsiffrigt lösenord.


Gränssnitt

HMI-for-EXact2-automatik

Användarmenyn är det dagligen använda gränssnittet som via talande symboler informerar om anläggningens tillstånd och samtidigt ger möjlighet att tillfälligt ändra temperatur- och ventilationsnivåer.

Alarm visas med en klocka i displayen Härifrån kan man trycka vidare och få information om det aktuella alarmet.

Hjälptexterna finns under menypunkterna i tekniker- och specialistmenyn.


Ikoner på displayen

Via grafiske element har vi gjort det lättare att förstå den information som visas på displayen.

menu-ikon-til-HMI2-350Touch

Menu
Tryck för at visa menyn

   
Temperatur-/ventilationsnivå
Temperatur- och ventilationsnivån kan snabbt och enkelt ändras tillfälligt. Börvärden visas i displayen tillsammans med talande symboler.
   
alarm og advarsel Larm/varning
EXact2-automatiken varnar för störningar i driften genom att visa varningssymbolen. Vid allvarligare störningar visas larmklockan på displayen.
   
EXact ekstern stop Externt stopp
Om ventilationssystemet har stoppats genom den möjlighet som finns till externt start/stopp visas denna symbol i displayen.
   
Afisning Avfrostning
När den inbyggda avfrostningsfunktionen är i drift kommer frostsymbolen att visas i displayen.
   
EXact manuel Manuell drift
EXact2-automatiken kan köra på manuell drift, vilket symboliseras av ”handsymbolen” på displayen.
 
Ugeplan tom Veckoschema
Om automatiken är inställd för drift med aktiverat veckoschema visas ”klocksymbolen” på displayen.
part of weekplan lewels
 
EXact overstyring Åsidosättning
Vid ändring av börvärdet för temperatur- och ventilationsnivåerna visas överstyrningssymbolen tills överstyrningen upphör vid nästa växling enligt veckoschemat.
 
BMS BMS
Driften styrs av BMS.
 
AUX AUX
Eksternt styrd drift.
 
EXact sommer vinter Sommartid/vintertid
EXact2-automatiken växlar automatiskt mellan sommar- och vintertid. Symbolen visar aktuell inställning.
 
Fire-exact2-ikon
Fire
Brandtermostat(er)/rökdetektor aktiverad.
   
Service Service
Servicedisplay ansluten.
 
Kommunikation Kommunikation
Felaktig kommunikation på extern BUS, eller också är kommunikationen avbruten mellan VEX og HMI.
Extern kommunikation

Webbserver

EXact2-automatiken levereras som standard utan webbserver. Vid extrautrustning med webbserver erhålls följande möjligheter:

 1. En lokal PC kan anslutas till aggregatet för övervakning och inställning.
 2. Aggregatet kan anslutas till ett lokalt nätverk (LAN) och kan nås av en PC på samma nät.
 3. Aggregatet kan anslutas till Internet och kan nås av externa datorer.

Gemensamt för alla möjligheterna är att det enda krav som ställs på PC:n är tillgång till en webbläsare. Webbservern är skyddad med behörighetskod.

Webbserverns användargränssnitt är uppbyggt på samma logiska sätt som menyerna på manöverpanelen. Likheterna gör systemet lättanvänt. Översiktsbilden är färdigkonfigurerad och klar för övervakning av ventilationsaggregatet. Webbservern kan t.ex. skicka e-post vid larm och lagra värden.

Anslutning till Överordnat system

Aggregatet kan som standard kommunicera via Modbus RTU RS485, BACnet MSTP eller BACnet IP. Ett Överordnat system som använder dessa kommunikationsformer kan därför lätt anslutas till aggregatet.

webserver illustration

 

Konvertering till andra protokoll

Det är det möjligt att ansluta aggregaten till ett överordnat system med andra protokoll via en konverter (gate-way). Konverteraren är extrautrustning och följande möjligheter finns tillgängliga:

1.    MLON – Modul för konvertering till LON
2.    MTCP – Modul för konvertering till Modbus TCP/IP

Funktionsöversikt aggregat

VEX100

Funktion/komponent Beskrivning +Standard
-Tillbehör
 
Filtervakt – timer Tidbaserad filterövervakning. Antal driftsdagar innan önskat filterbyte kan utföras. +
Filtervakt – tryck (MPTF) Tryckgivare för övervakning av tryckfallet över filter – aktiverar larm vid större tryckfall än inställt värde och ”Early Warnings”  -
Bypass Vid modulerande bypass av frånluften minskas värmeåtervinningen så att den önskade tilluftstemperaturen upprätthålls om våren, sommaren och hösten
Temperaturgivare
1) I frånluftsstutsen för mätning/styrning av rumstemperatur +
2) I avluftsstutsen för mätning av avluftstemperaturen +
3) I uteluftsstutsen för utetemperaturkompensering och nattkylning +
4) I tilluftsstutsen för mätning/styrning av tilluftstemperaturen +
5) Kanaltemperaturgivare -
6) Rumstemperaturgivare -
Överhettningsskydd Vid fara för överhettning av motorer och motorstyrningen stoppas anläggningen – manuell återställning +
Brandlarm Brandtermostater (40/50/70 °C), rökdetektorer och andra brandlarmskontakter kan anslutas.
Man kan ställa in aggregatets funktion när brandlarmet löser ut
-
Avstängningsspjäll – uteluft
(krav med vattenvärmebatteri)
Spjäll monterat i uteluftskanalen – stängs när anläggningen stoppas – kan levereras med motor med fjäderretur -
(+)
Avstängningsspjäll – avluft Spjäll monterat i avluftskanalen – stängs när anläggningen stoppas – kan levereras med motor med fjäderretur -
Temperaturreglering
Reglering av tilluftstemperaturen +
Reglering av rumstemperaturen +
Funktion/komponent Beskrivning +Standard
-Tillbehör
 
Kompenseringsfunktioner

Utetemperaturkompensering
Luftflödesreducering
Utekompensering av luftflödet
Sommarkompensering
CO2-kompensering
Fuktkompensering

+
Nattkylning Anläggningen kan ställas in för start under natten för nedkylning av byggnaden +
Manöverpanel Panel för manövrering på användar-, tekniker- och specialistnivå -
Veckotimer För inställning av önskade tidpunkter för växling mellan inomhusklimatnivåer  +
Webbserver Webbserver med möjlighet för styrning och övervakning
Modbus RTU RS485, BACnet MSTP, BACnet IP
 -
Buskommunikation
(kräver webbserver)
Modbus TCP/IP
LONWORKS
 -
Återvinning av kyla Återvinning av kyla efter behov  +
Frostskydd – Tice Temperaturbaserad automatisk funktion för frostskydd  av korsströmsvärmeväxlare  +
Frostskydd – tryck (DEP)  Tryckbaserad automatisk energisparfunktion för frostskydd av korsströmsvärmeväxlare
(kräver tillbehör: AFC)
 -
Konstanttrycksreglering Möjlig både på frånlufts- och tilluftssidan  -
Rörelsegivare (PIR)  För automatisk reglering av inneklimatnivåer  -
Mätning av luftflödet (AFC) Luftflödet visas på manöverpanelen/webbservern.
AFC krävs för luftregleringsmetoderna:
2. Konstant luftflöde
3. Konstanttrycksreglerad frånluft med fast inställd tilluft
4. Konstanttrycksreglerad tilluft med fast inställd frånluft
5. Konstanttrycksreglerad frånluft med slavstyrd tilluft
6. Konstanttrycksreglerad tilluft med slavstyrd frånluft
 -
Inomhusklimatnivåer Tidsstyrd (komfort, standby, ekonomi, av)
Manuellt
 +
Larmlogg Visning av de senaste 100 larmen.  +
Larmrelä  Relä för externt alarm (potentialfri)  +
Funktionsöversikt uppvärmning

EXact2

HCW – Internt vattenvärmebatteri

Funktion/komponent Beskrivning
Temperaturgivare 1) I tilluft för mätning/styrning av tilluftstemperaturen
2) På returledningen från vattenvärmebatteriet för att hålla värmebatteriet varmt och för att frostskydda det
3) Som frostskydd av externa rörledningar till värmebatteriet (extrautrustning)
4) Temperaturgivare på tilloppsledning till vattenvärmebatteriet
Modulerande motorventil Ventil som steglöst styr vattenflödet till värmebatteriet beroende på värmebehovet
Cirkulationspumpsstyrning

1) Styrning av cirkulationspump till vattenvärmebatteriet
2) Varmhållningsfunktion (håller värmebatteriet frostfritt)
3) Inbyggd styrning för underhållsdrift av cirkulationspumpen under perioder utan värmebehov

 

HCE – Internt elvärmebatteri

Funktion/komponent Beskrivning
Temperaturgivare  I tilluft för mätning/styrning av tilluftstemperaturen
Överhettningssäkring

1) TSA80 sitter på kretskortet, löser ut vid 80 °C och har manuell återställning på manöverpanelen
2) TSA70 sitter i luftströmmen, löser ut vid 70 °C och har automatisk återställning
3) TSA90 sitter i luftströmmen, löser ut vid 90 °C och har manuell återställning i värmebatteri och på manöverpanelen


MXHP - Modul för styrning av extern kylvärmepump

Funktion / komponent Beskrivning
Temperaturgivare
I tilluftskanalen för mätning av tilluftstemperaturen
Styring

Styrning av extern kylvärmepump via 

 • start/stopp signal
 • signal för kyla eller värme
 • behovsreglering 0-10 V (10-0 V)

Funktionsöversikt kylning

EXact2

CCW – Externt vätskekylbatteri

Funktion/komponent Beskrivning
Temperaturgivare
1) I tilluftskanalen för mätning av tilluftstemperaturen
2) I tilloppsledning till vätskekylbatteriet
Variabel motorventil Ventil som steglöst styr vattenflödet till kylbatteriet beroende på kylbehovet
Cirkulationspumpsstyrning
1) Styrning av cirkulationspump till vätskekylbatteriet
2) Inbyggd styrning för underhållsdrift av cirkulationspumpen under perioder utan kylbehov 

MXCU – Modul för styrning av extern kylenhet

Funktion/komponent Beskrivning
Temperaturgivare
I tilluftskanalen för mätning av tilluftstemperaturen
Styring

Styrning av extern kylenhet via 

 • start/stopp signal
 • behovsreglering 0-10 V (10-0 V)


MXHP - Modul för styrning av extern kylvärmepump

Funktion / komponent Beskrivning
Temperaturgivare
I tilluftskanalen för mätning av tilluftstemperaturen
Styring

Styrning av extern kylvärmepump via 

 • start/stopp signal
 • signal för kyla eller värme
 • behovsreglering 0-10 V (10-0 V)

Principritning

VEX100

Med HCW och Exact2 automatik

Principritningarna visar de komponenter som kan ingå i ett VEX100 luftbehandlingsaggregat.

RD13390SE

 

Med EXact2 kan HCW antingen anslutas direkt till huvudkretskortet eller via MHCW-modul som visas här. Om det är mindre än 10 m mellan aggregat och HCW kan anslutning ske direkt på huvudkretskortet.


 

Med HCE och Exact2-automatik

RD13389SE

 

Standard- och tillbehörskomponenter

VEX100-serien levereras med en serie komponenter monterade i aggregatet eller för montering i kanalsystemet och i uppehållsrummet. I nedanstående tabell anges standard- och tillbehörskomponenter för VEX100-serien. Tillbehör beställs separat.

Förkortning Beteckning + = standard   - = tillbehör
BP1 Spjäll, bypass +
BT40-70 Brandtermostat, steglös inställning
-
CCW  Vätskekylbatteri (Cooling Coil Water) -
CP Cirkulationspump* -
HCE Elvärmebatteri (Heating Coil Electric)**
HCW Vattenvärmebatteri (Heating Coil Water)** +
HMI Manöverpanel +
LS Avstängningsspjäll, avluft -
LS Avstängningsspjäll, uteluft
(krävs och ingår i leveransen vid vattenvärmebatteri)
-
(+)
LSR Avstängningsspjäll, avluft/uteluft (med fjäderretur) -
M1 Fläktmotor 1 +
M2 Fläktmotor 2 +
MCCW Vätskekylbatteri (Cooling Coil Water), automatik -
MC1 Motorstyrning 1 (frånluft) +
MC2 Motorstyrning 2 (tilluft) +
MIO-CO2-DUCT CO2-givare, kanal -
MIO-CO2-ROOM CO2-givare, rum -
MIO-PIR PIR-sensor -
MIO-RH-ROOM Fuktgivare (RH) -
MIO-TS-DUCT Temperaturgivare, frånluftskanal (externt) -
MIO-TS-ROOM Temperaturgivare, rum -
MPT-DUCT Tryckgivare för konstanttryckreglering -
MPT1, P1    AFC Luftflödesstyrning, frånluft +
MPT1, P2    AFC Luftflödesstyrning, tilluft +
MPT2, P1    MPTF Filtervakt, frånluft +
MPT2, P2    MPTF Filtervakt, uteluft +
MPT3, P1    DEP Frostdetektering +
MVM Motorventil, vattenvärmebatteri (HCW) -
MXHP  Modul för styrning av extern kylvärmepump 
MXCU  Modul för styrning av extern kylenhet 
SUM ALARM Larmrelä +
TE1,1 Temperaturgivare, frånluft – stuts 1,1 +
TE1,2 Temperaturgivare, avluft – stuts 1,2 +
TE2,1 Temperaturgivare, uteluft – stuts 2,1 +
TE2,2 Temperaturgivare, tilluft – stuts 2,2 +
TE-RPT Temperaturgivare, returledning från vattenvärmebatteri (HCW) -
TE-SPT Temperaturgivare, tillopp -
TS-RPT-X Temperaturgivare, retur, externa rörledningar (HCW) -
TSA 70/80/90 Överhettningstermostat, 70, 80 och  90 °C -
* ingår ej i leveransen från EXHAUSTO.
** Det är endast möjligt att välja HCW eller HCE – inte båda samtidigt.
Kabeldimensionering

VEX100

Det åligger installatören att dimensionera med hänsyn till gällande lagar och bestämmelser. I värmeåtervinningsaggregatet  VEX finns inbyggd huvudströmbrytare och automatsäkringar, för att skydda aggregatet internt mot överbelastning och kortslutning.

Maximal kortslutningsström (Icu) är 10 kA enligt EN60947.2.
Maximal säkring 63 A och gG/gL med undantag av VEX170 med HCE, där maximal säkring är 100 A gG/gL.

Tillbehör av typen CCW och XCU kan anslutas till automatikboxen för VEX100-serien och behöver inte separat strömförsörjningskabel. Anslutningarna (U1, N) får endast användas till ovan nämnda tillbehör och får maximalt belastas med 2 A. Man kan max ansluta en styck CCW/XCU (kyla). EXact2-styrningen säkerställer att eftervärmnings- och kylbatteriet inte kan vara i drift samtidigt.

Maximal fasström är dimensionerade strömstyrka för val av kabel. Om maximal nollström överstiger maximal fasström används denna för dimensionering av kabel.

Montering av jordfelsbrytare
Om man monterar jordfelsbrytare i installationen, skall dessa vara av en typ som uppfyller följande krav:

VEX140/VEX150/VEX160
Jordfelsbrytare typ A i enlighet med EN61008, som bryter när den registrerar en felström med likströmskomponent (pulserande likström).

VEX170
Jordfelsbrytare typ B enligt EN 61008, som bryter när den registrerar en felström med likströmskomponent (pulserande likström) och glättad felström.

Urkopplingstiden får vara högst 0,3 sekunder.
Läckström på upp till 100 mA kan förekomma.

 

Automatsäkringar inbyggda i VEX100-serien med vattenvärmebatteri (HCW)

  VEX140 VEX150  VEX160 VEX170
Spänning (V) 1x230 V+N+PE  3x400 V+N+PE
Säkring för automatik
(1x230 V) 2 pol
C-10A C-10A C-10A C-10A

Säkring för MC1
(1x230 V) 2 pol

C-10A C-10A C-20A  
Säkring för MC2
(1x230 V) 2 pol
C-10A C-10A C-20A  
Gemensam säkring för MC1 och
MC2 (3x400V) 3 pol
    C20A
Antal säkringar totalt  3 3 3 2

 

Automatsäkringar inbyggda i VEX100-serien med elvärmebatteri (HCE)

  VEX140 VEX150 
7,2 kW 14,4 kW 12 kW 18 kW
Säkring för automatik
(1x230 V) 2 pol
C-10A C-10A C-10A C-10A
Säkring för MC1
(1x230 V) 2 pol
C-10A C-10A C-10A C-10A
Säkring för MC2
(1x230 V) 2 pol
C-10A C-10A C-10A C-10A
Säkring (1) för HCE
(3x400 V) 3 pol
C-16A C-32A C-32A C-32A
Säkring (2) för HCE
(3x400 V) 3 pol
      C-16A
 Antal säkringar totalt 4 4 4 5

 

VEX160 VEX170
14,4 kW 21,6 kW 28,8 kW 31,2 kW 46,8 kW
Säkring för automatik
(1x230 V) 2 pol
C-10A C-10A C-10A C-10A C-10A
Säkring för MC1
(1x230 V) 2 pol
C-20A C-20A C20A
Säkring för MC2
(1x230 V) 2 pol
C-20A C-20A C20A
Gemensam säkring för MC1 och
MC2 (3x400V) 3 pol
      C-20A C-20A
Säkring (1) för HCE
(3x400 V) 3 pol
C-32A C-32A C-32A C-32A C-32A
Säkring (2) för HCE
(3x400 V) 3 pol
C16A C32A C-32A C-32A
Säkring (3) för HCE
(3x400 V) 3 pol
        C-32A
Antal säkringar totalt 4 5 5 4 5
Kopplingsschema – tillbehör

VEX100/VEX100CF

VEX100/VEX100CF med HCE eftervärmningsbatteri (el)

 

VEX100/VEX100CF med HCW eftervärmningsbatteri (vatten)

HCW

Förkortning Beteckning
LARM Larmrelä
BT40-70 Brandtermostat, steglös inställning
HMI Manöverpanel
LS Avstängningsspjäll, avluft
LS Avstängningsspjäll, uteluft (krävs och ingår i leveransen vid vattenvärmebatteri) 
LSR Avstängningsspjäll, avluft/uteluft (med fjäderretur)
MCCW Vätskekylbatteri (Cooling Coil Water), automatik
MIO-CO2 CO2-givare
MIO-PIR PIR-sensor
MIO-RH Fuktgivare (RH)
MIO-TS Temperaturgivare
MPT-DUCT Tryckgivare för konstanttryckreglering
MXHP  Modul för styrning av extern kylvärmepump 
MXCU Modul för styrning av extern kylenhet
Rökdetektor Rökdetektor
Kabelschema – batterier

VEX100

Med internt eftervärmningsbatteri – vatten (HCW)/vätskekylbatteri

RD13438SE

 

Storlek Spänning (V) Strömförbrukning (A)
(max fasström)
Dimensionerande strömförbrukning (A)
(max nollström)
VEX140 1 x 230 V+N+PE  50 Hz 12,5
VEX150  3 x 400 V+N+PE  50 Hz 8,7 15
VEX160 3 x 400 V+N+PE  50 Hz 15,5  23,5 
VEX170 3 x 400 V+N+PE  50 Hz  17,5  

 

Med internt eftervärmningsbatteri – El (HCE)

RD13439SE

 

VEX storlek Effekt HCE
(kW)
Spänning
(V)
Strömförbrukning (A)
(max fasström)
VEX140 7,2 3 x 400 V+N+PE 15,5
 14,4  3 x 400 V+N+PE 26
VEX150  12 3 x 400 V+N+PE 26
18 3 x 400 V+N+PE  34,7 
VEX160  14,4 3 x 400 V+N+PE  36,5 
 21,6 3 x 400 V+N+PE  46,7 
 28,8 3 x 400 V+N+PE  57 
VEX170  31,2 3 x 400 V+N+PE  62,5 
 46,8 3 x 400 V+N+PE  85 

 

 

Tekniska data

EXact2

AHUC MAIN BOARD
2 x LS (avstängningsspjäll, frånluft/uteluft) Strömförsörjning 24 V DC 
PÅ/AV 24 V DC
Max. strömförbrukning 0,3 A
FIRE (brandtermostat/rökdetektor) Max. 4 A brytström
START/STOP Digital ingång
LARM Växlande relä, max 8 A vid 30 V DC eller 250 V AC ohmsk belastning.

 

MHCW (automatik för eftervärmningsbatteri, vatten)
MCCW (automatik för kylbatteri)
MXCU (automatik för externt kylaggregat)
Kommunikation Modbus RTU RS-485
MVM (motorventil) försörjning 24 V AC
MVM (motorventil) styrsignal 0 – 10 V DC (eller 10 – 0 V)
Reläkontakt för cirkulationspump 250 V, max. 5 A cos φ 0,97

 

MHCE (automatik för eftervärmningsbatteri, el)
Kommunikation Modbus RTU RS-485
Antal effektsteg Upp till 4
Modulerande effektsteg 1 steg
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE

 

För annan automatik

VEX100

RD11421SE

Frihet att välja din egen lösning!

VEX100 finns även för annan automatik. Det ger möjlighet att integrera aggregatet i automatiksystem från annan leverantör. Lösningen är optimerad för enkel och snabb integration på plats.

VEX100-lösning utan automatik kännetecknas av:

 • Luftbehandlingsaggregat med korsströmsvärmeväxlare
 • Kompakt aggregat
 • Inbyggd bypass med 24 V motor (BP1)
 • Fritt blåsande B-hjul – EXstream
 • Filterklass Coarse 85% (M5) eller ePM​1 55% (F7)
 • Inbyggd dubbel bypass med 24 V motor
 • EC-motorer klass IE5
 • EC-motorstyrning 0 – 10 V (MC)
 • Luftflödesmätpunkter på fläktarna har dragits till utsidan av skåpet (qv)
 •  Mätpunkter för filtertryck har dragits till utsidan av skåpet (PSD)
 • Kablar för MC och bypass-spjäll har dragits till kopplingsplint

Tillbehör

 • Externt vätskekylbatteri (CW)
 • Avstängningsspjäll (LS)
 • Kyl-/värmebatteri (DX)

Samla allt om produktserien EXact2-automatik, VEX100

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här