VEX320C/330C Undertaksaggregat

VEX320C/330C Undertaksaggregat
Allmännt

VEX300C undertaksaggregat

VEX300C undertaksaggregat finns i två storlekar och placeras ovan undertak.

Det finns också två val av lucktyper för inpektions- och servicemöjlighet. Antingen lodrät (gångjärnsluckor) eller vågrät öppning (skjutluckor) vilket bestäms av olika typer av tak- och platsförhållanden.

VEX300C dørvariationer

Konstruktionen har optimerats på ett sådant sätt att aggregaten är tysta, varför de oftast kan monteras i de rum de betjänar.

Aggregaten finns i en vänster- och en högerversion – med två motorstorlekar.

Användningsförhållanden

EXHAUSTOs VEX-aggregat är generellt konstruerade för användning som komfortventilation – dvs. för användning vid vanliga användningsförhållanden.

Vid behov av ventilationslösningar i lokaler med hög luftfuktighet t.ex. på grund av befuktning rekommenderar vi att man genomför en kontrollberäkning i ett av våra beräkningsprogram. Om beräkningen visar att det finns risk att kondens bildas efter värmeväxlaren ska man utvärdera om man antingen kan ändra på användningsförhållandena eller om man ska anpassa aggregatet så att kondensvattnet kan ledas bort. 

Kontakta EXHAUSTO för att få råd om detta.

 
Unikt påfrostningsskydd

VEX320C/VEX330C bypass-avfrostning

VEX320C/VEX330C är konstruerade med bypass-avfrostning. Det innebär att uteluften i större eller mindre grad leds förbi värmeväxlaren och direkt till eftervärmebatteriet vid risk för isbildning . Detta ställer högre krav på eftervärmebatteriets effektivitet, men i gengäld slipper man ett kostsamt förvärmebatteri. Illustrationen nedan visar ett exempel på en avfrostningssituation där 20 % av uteluften leds genom ett bypassjäll.

RD13066SE

Eftervärmebatteri och avfrostningsfunktionen:
Avfrostningssituationen visas ovan, här ingår ett eftervärmningsbatteri. Det är absolut nödvändigt för att avfrostningsfunktionen ska fungera korrekt. Utan eftervärmningsbatteriet kommer avfrostningen att leda till att temperaturen på tilluften faller och förr eller senare kommer VEX-aggregatet att stanna på grund av igenisning.

Värmeväxlaren kan frostskyddas på två sätt, antingen med hjälp av temperaturstyrning eller tryckstyrning. Själva avfrostningen kan ske på olika sätt beroende på om eftervärmebatteri har installerats eller inte.

Vilken metod ska användas på vilket ställe?

Frostskyddsmetod Avfrostningen startar när Rekommenderas för användning i
Temperaturstyrd temperaturen ligger under inställt värde
t.ex. tice < 0 °C
Bostäder, omklädningsrum och
lokaler med varierande fuktighet på vintern.
Tryckstyrd Trycket över värmeväxlaren överstiger inställt värde, t.ex. +45 % Kontor, skolor, SFO och
lokaler med låg fuktighet på vintern.
 

  

Temperaturstyrt frostskydd (Tice)

Temperaturstyrt frostskydd är standard i automatiken. Det är ett billigt, och i vissa situationer, tillräckligt frostskydd. Temperaturgivaren sitter inuti värmeväxlaren och initierar avfrostningen när en viss temperatur uppnåtts. Denna temperatur har ställts in på fabrik till 0 °C, men kan ändras i automatiken. Med temperaturstyrt frostskydd aktiveras avfrostningen oavsett om det finns is i värmeväxlaren eller ej. 

RD13144SE

 

Tryckstyrt frostskydd (kräver tillbehören AFC och DEP)

Automatiken känner av aktuellt luftflöde och därmed även tryckfallet genom värmeväxlaren. Om det bildas is i värmeväxlaren kommer tryckfallet över värmeväxlaren att öka och när det överstiger ett givet värde startas avfrostningen. Tryckstyrt frostskydd utmärker sig genom att avfrostning endast sker när det faktiskt finns isbildning i växlaren. 

RD13143SE

Kapacitet

Kapacitet, VEX300C

Nedan kan man se vilka kapacitetsområden som de enskilda VEX-storlekarna täcker. För beräkning av faktiska kapacitetsdata hänvisar vi till våra produktvalsprogram


Kapacitetsområden-VEX300C


Ljudnivå

VEX300C, mycket tysta aggregat

VEX-aggregaten i VEX300C-serien är mycket tysta med en markant lägre ljudnivå än motsvarande produkter på marknaden.

För exakta ljuddata hänvisar vi till våra beräkningsprogram.

Konstruktion

VEX300C

Aaggregaten är konstruerade i enlighet med en tyska hygienstandarden VDI 6022, som garanterar att aggregat är tillgängliga för service och där det inte bildas mögelsvamp eller andra bakterier i de använda materialen, som kan försämra  luftens kvalitet.

Skåp

 
 
 

Skåpen är tillverkade av aluzink AZ185 klass C4 och är isolerade med 50 mm mineralull. Det medför en låg ljudnivå i omgivningen/uppställningsrummet.

Panelkonstruktionen minimerar bildningen av köldbryggor i aggregatet.

  

Motorsektioner

 
 

VEX320330 ventilatorsektion

Motorsektionerna är monterade i vibrationsdämpare, vilket innebär mindre buller i kanalerna samt att det inte är nödvändigt att montera flexibla anslutningar mellan aggregat och kanalsystem.

Motorerna är av typ EC med mycket hög verkningsgrad och som uppfyller kraven i Ecodesigndirektivet.

 

 


Fläkthjul

 
 

VEX320330 ventilatorhjul

VEX300C är utrustad med ett optimerat centrifugalfläkthjul med bakåtböjda rotorblad. Hjulets utformning ger hög effekt med låg energiförbrukning.  Anslutningskort
 

 

VEX320330 connectionbox

Den lättåtkomliga kopplingslådan med inbyggd huvudströmbrytare säkerställer enkel åtkomst för anslutning och justering. 
 

Panelfilter

 
 

Panelfiltren är lätta att byta och kan beställas som filterklass Coarse 85% (M5) eller ePM1 55% (F7) enl. EN779

Filterstorlek:
VEX320C: 345 x 330 x 48 mm.
VEX330C: 345 x 840 x 48 mm.

 


Energi

VEX300C Energisparventilation

Vid konstruktionen av aggregatet har man gjort mycket för att luftströmmen genom aggregatet sker så smidigt som möjligt för att hålla tryckfallet så låg som möjligt.


Motströmsvärmeväxlare

 
 
 

I VEX300C är motströmsvärmeväxlaren tillverkad av aluminium. Den är konstruerad så att förhållandet mellan värmeåtervinning och tryckfall har fördelats optimalt.
Det innebär att man uppnår en mycket hög temperaturverkningsgrad och en låg energiförbrukning.

– Verkningsgrad utan kondensering: 80 - 85 %
– Verkningsgrad med kondensering: upp till 94 %
– Värmeöverföringsyta VEX320C: 15,2 m2
– Värmeöverföringsyta VEX330C: 27,6m2
-  Vikt VEX320C: 1 st. à 14,5 kg
– Vikt VEX330C: 2 st. á 12,5 kgEC-motorer


 
 
VEX320330 ventilatorsektion Kombinationen av moderna EC-motorer och ett optimerat centrifugalhjul ger  mycket låg energiförbrukning och större effekt samtidigt.
 

Energimärkning

 
 
energilabel
Via våra beräkningsprogram kan man få en energimärkning som anger energiklassen för aggregatet under de definierade driftsförhållandena.

Certifikat

VEX100CF/VEX200/VEX300
 

EXHAUSTO lägger stor vikt på att kunna lämna rätt information. Därför använder vi oss av tredje part för att mäta och kontrollera den information som vi lämnar.

Eurovent-certifikat

Den information som anges på modellerna VEX100/VEX100CF/VEX200/VEX300, är samtliga uppmätta värden.

Aggregaten har genomgått ett stort testprogram på vår utvecklingsavdelning, där samtliga data för kapacitet, verkningsgrader och ljud har tagits fram genom test vid reella driftsituationer.

  Enligt Euroventtest/-godkännande i enlighet med EN1886 och EN13053 uppfyller EXHAUSTO VEX-aggregat följande kravklasser:

Aggregatets styvhet : 
D1(M)
  Täthed ved -400 Pa : 
L1 (M)
  Täthed ved +700 Pa:
L1 (M)
  Filter-bypass-läckage :
F9
  Filter-bypass-läckage :
T2 (M), U1≤1,0
  Köldbryggaklass  :
TB3 (M)

Det betyder att en tredje part kontrollerar att de data som tas fram av vårt beräkningsprogram stämmer överens med den faktiska prestanda som aggregatet ger. Kontrollen sker genom att Eurovent väljer ut ett slumpmässigt aggregat för test hos certifierat laboratorium. När testresultaten visar sig stämma överens med våra angivna data kan vi behålla certifikatet. Det är kundens garanti för giltiga data.


VDI 6022 – tysk hygienstandard

EXHAUSTO har valt att konstruera aggregaten enligt den tyska hygienstandarden VDI 6022.

VDI kräver
Att aggregatet ska vara designat så att det är enkelt att rengöra. Det får inte finnas områden som man inte kan komma åt att rengöra och hålrum som man inte kommer ska förseglas. Skivor ska avgradas så att kanterna inte är vassa och hörnen ska vara avrundade så att man inte skadas vid rengöringen.

 

Dessutom ska kondensbrickan ha fall mot utloppet så att vatten inte blir stående i aggregatet. Det är viktigt att kondensutloppet ansluts till avloppssystemet via ett vattenlås.

Icke metalliska material som packningar, filter, med mera , ska vara testade så att de inte främjar tillväxt av bakterier och svampsporer.

 
Det betyder att aggregat som är konstruerade i enlighet med VDI 6022 både är mer hygieniska och lättare att utföra service på.


Databasen för byggprodukter

VEX100CF, VEX200 och VEX300 är registrerade i i databasen för byggprodukter och kan därmed användas i Svanenmärkta byggen. 

Ekodesign

Ekodesign – EU-krav gällande dokumentation, energiförbrukning och märkning av ventilationssystem.

 

 

Allmän information

Vi har gjort ett sammandrag av riktlinjerna för Ekodesign, läs mer om Ekodesign under Institut.

ECO-design-logo

Ekodesigndata

Länk till ekodesigndata för den enskilda VEX-storleken finns under produkten samt under Ladda ner, där vi har placerat Ekodesigndata under EU-/ECO-intyg.

Obs!

Observera att de värden som anges i intygen har beräknats för en specifik driftpunkt.

Om någon annan driftpunkt önskas hänvisar vi till våra beräkningsprogram – här kan du se om det önskade aggregatet uppfyller kraven för din driftpunkt och hitta tillhörande Ekodesigndata.


Kyl- och värmebatterier

VEX300C

Följande kyl- och värmebatterier finns för VEX300C-serien:


Vattenvärmebatteri – HW

HCW rundekanaler 150 100

Oisolerade externa vattenvärmebatterier.

Välj mellan tre storlekar. Valet är beroende av eftervärme och ger möjlighet till lågtemperatursdrift av värmebatteriet.

Få mer information om värmebatterierna under Kyl- och värmebatterier.


El-batteri – HE

HCE runde kanaler

Oisolerad externt el-batteri.

Välj mellan två storlekar. Valet är beroende av effektbehovet.

Få mer information om värmebatterierna under Kyl- och värmebatterier


Kyl-/värmebatteri – DX

DX

Oisolerat externt batteri som kan användas både som förångare (kylbatteri) och kondensator (värmebatteri).

Välj mellan två storlekar. 

Få mer information om DX-batterierna under Kyl- och värmebatterier. 


Tillbehör

VEX300C

Det erbjuds ett brett tillbehörsprogram till VEX300C-serien.


Avstängningsspjäll – LS 

LS runde kanaler 150 100 Avstängningsspjäll med eller utan fjäderretur, för montering inomhus eller utomhus.


 Vattenlås

Vattenlås till aggregatets kondensavlopp i dimension DN32.

SIPHONUP (undertryck) för anslutning till kondensavloppet från aggregatet.
SIPHONOP (övertryck) för anslutning till ev. kylbatteri i tilluftskanalen.

SIPHONHE02 värmetråd används för att hålla vattenlås och vattenrör frostfria. Värmetråden är monterad med en termostat som säkrar en låg strömförbrukning.


Samla till allt om produktserien VEX320C/330C Undertaksaggregat

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se