VEX35-2DV för decentral bostadsventilation

VEX33-2DM / VEX35-2DV

Enkel montering och installation

VEX35-2DV för decentral bostadsventilation

VEX35-2DV är ett decentralt ventilationsaggregat i vertikalt utförande med alla fyra stosarna i toppen. Aggregatet är utrustat med motströmsväxlare och har inbyggd automatik och bypass.


Allmänt

VEX35-2DV, ventilationsaggregat för decentral bostadsventilation

– som såväl kan levereras i utförandet ”left” som ”right” med två ventilationsstorlekar M1/M2. Aggregatet finns med M5-filter (F7 som tillbehör), med plast- eller aluminiumväxlare och inbyggd bypass.

VEX35-2DV är ett kompakt ventilationsaggregat som har designats för användning i en bostad, t.ex. en lägenhet i ett flervåningshus. Aggregatet är väggmonterat och har alla fyra stosarna i toppen – lämpligt för lägenheter. VEX35-2DV levereras som standard med en fuktsensor för automatisk behovsstyrning och vattenlås.

Konstruktionen har optimerats vad gäller temperaturverkningsgrad, luftflöde och energiförbrukning och har motströmsväxlare samt senaste EC-motorteknologi.

Måtten passar för inbyggnad i en normal skåpmodul med B x D = 600 x 600 mm.

S_touch_panel

Här visas Stouch manöverpanel (tillval)

Efter installation är det endast behov av minimal manövrering från den boendes sida. En diod i manöverpanelen blinkar långsamt under normal drift.

Vid fel eller larm blinkar lysdioderna för fläktsteg 1, 2, 3 och 4 och ett tal i displayen anger vilket larm det handlar om, t.ex. Varning 14 = filter ska bytas

Styrning MCB2.0

VEX35-2DV har inbyggd MCB2.0-automatik. Tack vare automatiken är det möjligt att uppfylla kraven i den kommande brandskyddsstandarden (DS428:2019). 

Andra funktioner:

 • Styrning, övervakning och manövrering av två stycken brand-/rökspjäll (DS428:2019), 1 x 230 V
 • Inbyggd fuktsensor
 • Anslutning av för- och eftervärmningsbatteri
 • Användarvänlig manöverpanel S-Touch med boost-funktion, filterlarm, 4-stegs fläktstyrning och temperaturinställning
 • Full kontroll av alla funktioner och inställningar med EXHAUSTO ServiceTool
 • Modbus-kommunikation för anslutning av CTS-/BMS-system
 • Frostskydd av värmeväxlare
 • Enkel anslutning av matningsspänning 

Montering och installation

Det är mycket enkelt att installera VEX35DV:

 • Montera aggregatet i rum med rumstemperatur (frostfritt)
 • Häng upp aggregatet på väggen med hjälp av det medföljande upphängningsbeslaget eller ställ upp det på fötter (tillbehör) på golvet
 • Montera kanalerna på de fyra stutsarna i toppen
 • Sörj för elanslutning till vanlig 230 V-strömförsörjning
 • Montera kondensavlopp med vattenlås via uttaget i botten av aggregatet  
 • Se till att kanalsystemet isoleras i enlighet med gällande bestämmelser i BBR

Vi rekommenderar alltid:

 • Att montera ett el-förvärmebatteri
 • Att montera ljuddämpare på tillufts- och frånluftskanalerna
 • Att bygga in VEX35DV i ett inbyggnadsskåp (hålmåttsbredd 600 mm) med lucka, eller i ett 800 mm skåp eller mellan två skåp med en ramlucka monterad i mellanrummet.
 • Att använda ServiceTool för injustering – mer information finns under tillbehör

Underhåll

De boende kommer inte att behöva utföra någon form av underhåll till vardags. Det enda underhåll som behövs är att byta filter två gånger per år.

 VEX35 filter out

Filterbyte utförs direkt bakom fronten. När det är dags för filterbyte kommer lysdioderna för fläkthastigheterna att blinka och larmet A.03 visas på displayen.

Använd specialnyckel (medföljer) för att åtkomst till filterbyte.

Obs!

För att informera slutanvändaren om ventilationssystemet medföljer en introduktion till anläggningen ”Lycka till med EXHAUSTO ventilationssystem” (3005938).
 


Konstruktion

VEX35-2DV

Skåp:

Det yttre höljet är tillverkat av galvaniserad plåt, som är enkel att rengöra. De inre delarna är likaså tillverkade av galvaniserad plåt och isolerade med 30 mm mineralull för att säkerställa ljuddämpning och värmeisolering. 
Fronten består av en panel som kan öppnas för service och filterbyte med hjälp av en specialnyckel. Fronten är försedd med 50 mm mineralull, vilket bidrar till en låg extern ljudnivå.


Motorer och fläktar:

VEX35-2DV har låg energiförbrukning, eftersom det är utrustat med moderna EC-motorer med hög verkningsgrad och därmed lågt SEL/SFP-värde. Välj mellan två motorstorlekar M1 och M2. Motorerna styrs steglöst med en 0–10 V-signal direkt från den inbyggda automatiken.

 VEX30 impellar - EC  

Fläktarna har B-hjul och därmed hög verkningsgrad, vilket bidrar till det låga SEL/SFP-värdet.


Panelfilter:

 VEX35 Filterkit  

VEX35-2DV levereras som standard med ePM10 55% panelfilter (M5), alternativt kan man välja ePM1 70% panelfilter (F7).


 

Automatik och manöverpanel:

Själva automatikkretskortet är monterat inuti aggregatet väl skyddat mot oavsiktlig åtkomst.

S-Touch manöverpanel för montering i bostaden

S_touch_panel

 

Panelen ska monteras upphängd på skruvar i två små spår.

15 meter kabel med kontakt i båda ändarna medföljer. Därmed är det enkelt att ansluta användarens manöverpanel (Stouch), utan risk för fel..

All injustering kan göras från manöverpanelen, men vid större installationer (många anläggningar) rekommenderas att använda ServiceTool som är mer avancerat.

 

Det finns flera olika inställningsmöjligheter med Stouch:

 • ljuset i dioderna ställs in på standby (reducerad energiförbrukning) efter ett antal sekunder
 • ljudet vid displayberöring kan ändras eller stängas av
 • önskad/uppnådd tilluftstemperatur kan visas
 • dagräknare (antal dagar) innan filterbyte kan ställas in

Vid behovsstyrning via CO2-sensor ställs parametrarna in här. Inställningarna görs i meny P.01 till P.06

Energi

VEX35-2DV – låg energiförbrukning

Precis som EXHAUSTOs övriga produkter har VEX35-2DV konstruerats med fokus på låg energiförbrukning.

Motströmsväxlare:

2 typer av värmeväxlare – välj mellan aluminiumvärmeväxlare och plastvärmeväxlare för hög eller mycket hög temperaturverkningsgrad

Båda typerna av värmeväxlare är konstruerade med ett optimalt förhållande mellan värmeåtervinning och tryckfall. Det innebär att man uppnår mycket hög temperaturverkningsgrad och låg energiförbrukning. Verkningsgraden har verifierats av Teknologisk Institut i enlighet med standarden SS-EN13141-7 - se diagram under ”Temperaturverkningsgrad”.


EC-motorer

Kombinationen av moderna EC-motorer och ett optimerat centrifugalhjul säkerställer låg energiförbrukning och större effekt samtidigt.


Styrningsstrategi och frostskydd

Så fungerar styrningen i VEX35-2DV

När aggregatet och automatiken har injusterats är det vanligtvis inte behov att ändra inställningarna – automatikens behovsstyrning (via inbyggd fuktsensor) säkerställer ett bra inomhusklimat.

Det finns dock möjlighet för manuell drift – t.ex. vid toppbelastningssituationer som när det är många gäster och när spisfläkten startas.

För att förhindra oekonomisk drift under längre tid växlar alltid automatiken automatiskt till normal drift efter max. 3 timmar. VEX35DV kan låsas i automatiken, så att det alltid kör på lägst steg 1. Därmed undviks såväl onödig energiförbrukning som bristande ventilation, där särskilt kondens kan orsaka problem på grund av hög fuktighet i lägenheten.

Injustering

Vid installationen injusteras automatiken så att det finns ett lämpligt driftsområde mellan de fyra nivåerna, som kan väljas från manöverpanelen:

S_touch_panel
S-Touch manöverpanel

 Fabriksinställda driftsnivåer:

 • Nivå 0: Anläggning OFF (möjlighet kan tas bort i meny F.02 om så önskas)
 • Nivå 1: 25 %
 • Nivå 2: 50 %
 • Nivå 3: 75 %
 • Nivå 4/boost: 100 %

Dessa fabriksinställningar kan justeras på S-Touch eller med hjälp av ServiceTool. Mer information finns i tillhörande anvisningar.


Drift

Vid normal drift ger behovsstyrningen maximalt en luftväxling som motsvarar nivå 3. Vid manuell drift kan man i särskilda fall (många gäster, under matlagning osv.) ställa in maximal luftväxling vid nivå 4.

Via MB-Gateway kan en gateway ansluta upp till 32 aggregat så de kan övervakas av en central dator. Det går att ha både VEX33 och VEX35-2DV samt en blandning av dessa aggregattyper i samma gateway.
Användargränssnitt: via webbserver.


Frostskydd av värmeväxlare

Låga utetemperaturer är en utmaning för alla produkter med motströmsväxlare, eftersom det kan bildas is i växlaren vid en kombination av hög luftfuktighet i frånluften och låg utetemperatur.

Därför har automatiken till alla EXHAUSTOs aggregat med motströmsväxlare inbyggda funktioner som ska skydda mot isbildning.

För optimal drift vid låga utetemperaturer rekommenderas att använda ett el-förvärmningsbatteri. Olika övervaknings- och skyddsmetoder kan väljas och följande är inställda vid leverans:

 • Vid för låg utetemperatur övervakas avluftstemperaturen. Denna jämförs med en kritisk avluftstemperatur, som beräknas från utetemperaturen, frånluftstemperaturen och luftfuktigheten.
 • Vid risk för isbildning sker följande:
  Förvärmningsbatteriet aktiveras och systemet upprätthåller en så hög avluftstemperatur att motströmsväxlaren är skyddad mot isbildning. När säker avluftstemperatur kan upprätthållas utan att använda förvärmningsbatteriet avaktiveras det igen. 

Övervaknings- och skyddsmetoder kan konfigureras fritt och ställs in med hjälp av MB-gateway eller ServiceTool. Om inte någon skyddsmetod har valts eller kritisk utetemperatur har registrerats stängs aggregatet av efter fem minuter.


Förvärmebatteri

Vi rekommenderar att ett el-förvärmebatteri monteras i uteluftskanalen. Ett förvärmningsbatteri är ofta nödvändigt för att säkerställa stabil drift med balanserad ventilation. Förvärmningsbatteriet på 1 000 W ansluts direkt till aggregatet. Därmed undviks kostsam el-installation.

Det är möjligt att ansluta ett större förvärmningsbatteri med effekt på 1 000–-2 000 W. Anslutning av det större värmebatteriet beskrivs i tilläggsblad 3005367 (länk på höger sida).

Eftervärmningsbatteri

Ett el-eftervärmebatteri kan anslutas. Om man önskar kontinuerlig inblåsningstemperatur, även när det är kallt utomhus, rekommenderas att montera ett eftervärmebatteri. Eftervärmningsbatteriet på 300 W ansluts direkt till aggregatet. Därmed undviks kostsam el-installation.


Fuktstyrning

Funktionen med styrning efter den relativa fuktigheten, RH%, fungerar genom att båda fläktarna överstyrs till maximal effekt när uppmätt RH% i frånluften överstiger inställt värde. Fläktarna upprätthåller maximal effekt under den inställda tiden, därefter återgår fläkteffekten till den tidigare inställningen.


Certifikat

EXHAUSTO lägger stor vikt på att ange rätt information. Därför använder vi oss av tredje part för att mäta och kontrollera den information som vi lämnar.

Vanligtvis använder EXHAUSTO både Eurovent och RLT som certifierande organ, men deras regeluppsättning omfattar inte så små produkter som VEX33-2DM och VEX35-2DV.

Därför har temperaturverkningsgraden verifierats av Teknologisk Institut i enlighet med standarden SS-EN13141-7 - se diagram under ”Temperaturverkningsgrad”.


Ecodesign

Ekodesign – EU-krav gällande dokumentation, energiförbrukning och märkning av ventilationssystem.

 

 

Allmän information

Vi har gjort ett sammandrag av riktlinjerna för Ekodesign, läs mer om Ekodesign under Institut.

ECO-design-logo

Ekodesigndata

Länk till ekodesigndata för den enskilda VEX-storleken finns under produkten samt under Ladda ner, där vi har placerat Ekodesigndata under EU-/ECO-intyg.

Obs!

Observera att de värden som anges i intygen har beräknats för en specifik driftpunkt.


Leverans och tillbehör

VEX35-2DV, tillbehör

Leverans:

Nedan visas vilka tillbehör mm. som ingår i standardleveransen och vilka delar som kan köpas till. Se även beskrivningen av tillbehöret under tabellen.

Tillbehör Standard Kan köpas till
Dörrnyckel X  
Vattenlås X  
Filter

ePM10 55%
(M5)

ePM1 70% 
(F7)

Fötter/ställbara ben
Man kan montera fötter och ställbara ben på VEX35DV – detta säkerställer tillräckligt med plats under aggregatet för vattenlås
   X

Manöverpanel
Välj mellan Stouch (för montering i bostaden) eller FLEX (för injustering)
(läs mer nedan samt under ”Styrning”)

  X
Elvärmebatteri – se nedan    X
Avstängningsspjäll – se nedan    X
Rökspjäll - se nedan     X
ServiceTool - se nedan     X
Modbus-gateway - se nedan    X

 

Det finns ett brett tillbehörsprogram till VEX35DV, som täcker de flesta behoven:


Manöverpanel för montering i bostaden – STOUCHVEX3335

S_touch_panel
 

Enkel och användarvänlig manöverpanel, där man enkelt kan öka eller minska ventilationen, temperaturen mm. med ett enkelt knapptryck.

Manöverpanelen ger information om t.ex. filterbyte och ev. larm. Knappljudet kan ändras/stängas av och manöverpanelen kan barnsäkras. Med olika knappkombinationer får man åtkomst till att ändra olika inställningar, t.ex. fläkthastighet vid de fyra fläktstegen, temperaturinställningspunkt med mera.Elvärmebatteri

VEX30 HCE 

Externt el-förvärmebatteri EKANIS1601000 (1 000 W) 

El-värmebatteriet styrs via VEX-automatiken med en 0–10 V-signal. El-anslutning (230 V) via VEX


Externt el-eftervärmebatteri
 EKA160300 (300 Watt)

Elvärmebatteriet styrs via VEX-automatiken, via PWM-principen (PWM = plus wide modulation) med 50 sekunderscykel. El-anslutning (230 V) via VEX


Avstängningsspjäll GSKSKG038 (230 V)

LS round 

Man kan beställa avstängningsspjäll till uteluftsintag-- och avluftskanal.

Kanaldiameter Ø160 mm.

El-anslutning (230 V) via VEX.               

 


Rökspjäll FDE160-B1-230

 FDE Halton VEX35-2DV kan styra och övervaka två rökspjäll med gemensam kanal.

Ø160 Låg-/rökspjäll typ FDE, 
1 x 230V 

CO2-givare 

 

Denna sensor kan monteras i ett rum om styrning utifrån rummets CO2-nivå önskas.

Sensorn ska anslutas till huvudkretskortet i VEX35DV.

Arbetsområde: 0–2 000 ppm CO2


ServiceTool 4330010

 Servicetool Verktyg för uppsättning, inställning och test av VEX33 och VEX35-2DV. Enkelt, överskådligt och snabbt sätt att justera aggregaten på och samtidigt kan komponenter aktiveras och testas manuellt, vilket effektiviserar ev. felsökning av aggregaten.

ServiceTool kan anslutas direkt till aggregatet eller med kabel ansluten till S-Touch manöverpanel, vilket förhindrar besvärlig demontering vid aggregatet.

Programfönstren är uppdelade på tre nivåer: övervakning, injustering och tekniker, som kan användas var för sig. Kommunikation med styrningen sker via modbus RTU som inte kräver internetanslutning.

Datalogg kan aktiveras i programvaran, som loggar alla parametrar så länge ServiceTool är anslutet till aggregatet      

Modbus-gateway MB-gateway

MB Gateway
Gateway och webbserver för styrning av VEX33 och VEX35-2DV via Ethernet-nätverk.
Via webbservern kan man ställa in och reglera aggregaten genom att logga in på konfigurationssidor som är uppdelade på två nivåer. (Kräver internetanslutning.)

Upp till 32 aggregat kan anslutas och styras av MB-gateway som därmed kan fungera som ett mindre CTS-/BMS-system.
I webbservern är det samtidigt möjligt att aktivera dataloggning där maximalt 32 parametrar kan loggas, fritt konfigurerbara i enlighet med tillhörande
modbus-protokoll 

 


Samla till allt om produktserien VEX35-2DV för decentral bostadsventilation

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här