VEX33-2DM för decentral bostadsventilation

VEX33-2DM / VEX35-2DV

Enkel montering och installation

 

Allmänt

VEX33-2DM, ventilationsaggregat för decentral ventilation

VEX33-2DM är ett kompakt ventilationsaggregat som har designats för användning i en bostad, t.ex. en lägenhet i ett flervåningshus. Aggregatet är designat för montering över hängande innertak (ceiling) med två stosar i varje gavel, men kan även monteras vågrätt eller lodrätt på en vägg. Det kan till och med placeras på fötter (tillbehör) på golvet. Det ger många möjligheter och gör aggregatet lämpligt för bland annat flerbostadshus.

VEX33-2DM levereras som standard med inbyggd fuktsensor och vibrationsdämpare för vibrationsfri montering.

Alla invändiga delar i aggregatet är fästa med beslag och skruvar så att allt hålls på plats när fronten/luckan tas av. Filtren kan bytas utan att front/lucka behöver demonteras. Konstruktionen har optimerats för låg inbyggnadshöjd, temperaturverkningsgrad, luftflöde och energiförbrukning och har motströmsväxlare av aluminium samt senaste EC-motorteknologi.

VEX33-2DM har en total inbyggnadshöjd på 340 mm, vilket passar för inbyggnad över hängande innertak. 

S_touch_panel 

Här visas Stouch manöverpanel (tillval)

Efter installation är det endast behov av minimal manövrering från den boendes sida. En diod i manöverpanelen blinkar långsamt under normal drift.

Vid fel eller larm blinkar lysdioderna för fläktsteg 1, 2, 3 och 4 och ett tal i displayen anger vilket larm det handlar om, t.ex. A.14 = filter ska bytas

 
 

Styrning MCB2.0

VEX33-2DM har inbyggd MCB2.0-automatik. Tack vare automatiken är det möjligt att uppfylla kraven i den kommande brandskyddsstandarden (DS428:2019). 

Andra funktioner:

 • Styrning, övervakning och manövrering av två stycken brand-/rökspjäll (DS428:2019), 1 x 230 V
 • Inbyggd fuktsensor
 • Anslutning av för- och eftervärmningsbatteri
 • Användarvänlig manöverpanel S-Touch med boost-funktion, filterlarm, 4-stegs fläktstyrning och temperaturinställning
 • Full kontroll av alla funktioner och inställningar med EXHAUSTO ServiceTool
 • Modbus-kommunikation för anslutning av CTS-/BMS-system
 • Frostskydd av värmeväxlare
 • Enkel anslutning av matningsspänning 

Montering och installation

Det är mycket enkelt att installera VEX33-2DM:

 • Montera aggregatet i rum med rumstemperatur (frostfritt)
 • Häng upp aggregatet under tak eller på vägg med hjälp av det medföljande upphängningsbeslaget och vibrationsdämpare
 • Se till att aggregatet har ett fall på minst 1° mot kondensavloppet
 • Montera kanalerna på de fyra stosarna
 • Sörj för elanslutning till vanlig 230 V-strömförsörjning
 • Montera kondensavlopp med vattenlås via uttaget i luckan på aggregatet  
 • Se till att kanalsystemet isoleras i enlighet med gällande bestämmelser i BBR

Vi rekommenderar:

 • Att montera ett el-förvärmebatteri
 • Att montera ljuddämpare på tillufts- och frånluftskanalerna
 • Att bygga in VEX33-2DM över hängande innertak eller ett skåp med lucka för att minska ljudet till omgivningen

Underhåll

De boende kommer inte att behöva utföra någon form av underhåll till vardags. Det enda underhåll som behövs är att byta filter två gånger per år.

 VEX33_05

När det är dags för filterbyte kommer lysdioderna för fläkthastigheterna att blinka och larmet A.14 visas på displayen.

Filterbyte utförs utan att öppna aggregatet, det bör dock vara avstängt under tiden. Timräknaren för filterbyte ska återställas efter filterbyte.

OBS! Aggregatet visas här liggande med botten uppåt, så är det inte tillåtet att montera det.


Monteringsmöjligheter

VEX33DM kan monteras på följande sätt

Monterat under tak (ceiling):

VEX33_03

Monterat vertikalt på vägg:

VEX33_04

Monterat horisontellt på vägg:

VEX33-2 - med kondensafløbstekst
1) Kom ihåg att montera det extra kondensavloppet som medföljer

 

Monterat på golv, på fötter (tillbehör):

VEX33-2 - med kondensafløbstekst
1) Kom ihåg att montera det extra kondensavloppet som medföljer


Konstruktion

VEX33-2DM

Skåp:

Det yttre skåpet är tillverkat av galvaniserad plåt, som är enkel att rengöra. De inre delarna är likaså tillverkade dels av galvaniserad plåt och isolerade med ca 30 mm EPP-plast (expanderad polypropylen) för att säkerställa ljuddämpning och värmeisolering. 
Fronten består av en panel som kan öppnas med en insexnyckel. Filterbyte kan utföras utan att fronten behöver tas av.


Motorer och fläktar:

VEX33-2DM har låg energiförbrukning, eftersom det är utrustat med moderna EC-motorer med hög verkningsgrad och därmed lågt SEL/SFP-värde. Motorerna styrs steglöst med en 0–10 V-signal direkt från den inbyggda automatiken.

 VEX30 impellar - EC  

Fläktarna har B-hjul och därmed hög verkningsgrad, vilket bidrar till det låga SEL/SFP-värdet.


Panelfilter

 VEX35 Filterkit  

VEX33-2DM levereras som standard med ISO Coarse 65%-panelfilter (G4), alternativt kan man välja ePM10 55% (M5) och ePM1 70% (F7) filter. 


Automatik och manöverpanel:

Själva automatikkretskortet är monterat inuti aggregatet väl skyddat mot oavsiktlig åtkomst.


 

Stouch manöverpanel för montering i bostaden:

S_touch_panel 

Panelen ska monteras upphängd på skruvar i två små spår.

15 meter kabel med kontakt i båda ändarna medföljer. Därmed är det enkelt att ansluta användarens manöverpanel (Stouch), utan risk för fel.

 

Det finns flera olika inställningsmöjligheter med Stouch:

 • ljuset i dioderna ställs in på standby (reducerad energiförbrukning) efter ett antal sekunder
 • ljudet vid displayberöring kan ändras eller stängas av
 • önskad/uppnådd tilluftstemperatur kan visas
 • dagräknare (antal dagar) innan filterbyte kan ställas in

Vid behovsstyrning via CO2-sensor ställs parametrarna in här. Inställningarna görs i meny P.01 till P.06


Styrningsstrategi och frostskydd

Så fungerar styrningen i VEX33-2DM

När aggregatet och automatiken har injusterats är det vanligtvis inte behov att ändra inställningarna – automatikens behovsstyrning (via inbyggd fuktsensor) säkerställer ett bra inomhusklimat.

Det finns dock möjlighet för manuell drift – t.ex. vid toppbelastningssituationer som när det är många gäster och när spisfläkten startas.

För att förhindra oekonomisk drift under längre tid växlar alltid automatiken automatiskt till normal drift efter max. 3 timmar. VEX33DM kan låsas i automatiken, så att det alltid kör på lägst steg 1.  Därmed undviks såväl onödig energiförbrukning som bristande ventilation, där särskilt kondens kan orsaka problem på grund av hög fuktighet i lägenheten.

Injustering

Vid installationen injusteras automatiken så att det finns ett lämpligt driftsområde mellan de fyra nivåerna, som kan väljas från manöverpanelen:

S_touch_panel

Stouch displaypanel

 Fabriksinställda driftsnivåer:

 • Nivå 0: Anläggning OFF
 • Nivå 1: 25 %
 • Nivå 2: 50 %
 • Nivå 3: 75 %
 • Nivå 4/boost: 100 %

Dessa fabriksinställningar kan justeras på Stouch panelen. Se handboken ”VEX33DM Användarhandbok” för mer information

Drift

Vid normal drift ger behovsstyrningen maximalt en luftväxling som motsvarar nivå 3. Vid manuell drift kan man i särskilda fall (många gäster, under matlagning osv.) ställa in maximal luftväxling vid nivå 4.

Via MB-Gateway kan en gateway ansluta upp till 32 aggregat så de kan övervakas av en central dator. Det går att ha både VEX33-2DM och VEX35-2DV samt en blandning av dessa aggregattyper i samma gateway.
Användargränssnitt: via webbserver.


Frostskydd av värmeväxlare

Låga utetemperaturer är en utmaning för alla produkter med motströmsväxlare, eftersom det kan bildas is i växlaren vid en kombination av hög luftfuktighet i frånluften och låga utetemperaturer.

Därför har automatiken till alla EXHAUSTOs aggregat med motströmsväxlare inbyggda funktioner som ska säkra avfrostning.

För optimal drift vid låga utetemperaturer rekommenderas att använda ett el-förvärmningsbatteri. Utifrån frånluftens temperatur och fuktighet samt utetemperaturen beräknas om det är risk för isbildning i värmeväxlaren. Vid risk för isbildning sker följande:

 • Förvärmningsbatteriet aktiveras (tänds)
 • Bypass öppnas (kan aktiveras)
 • Tilluften reduceras till 20 % (kan aktiveras)

Alternativt frostskydd kan väljas i styrningen och den fungerar så här:

 • Vid utomhustemperaturer under -3,5 °C aktiveras frostskyddet
 • Förvärmningsbatteriet aktiveras (tänds)
 • Utetemperaturen för VEX hålls på -3,5 °C, temperaturinställningen kan justeras
 • Bypass öppnas (kan avaktiveras)
 • Tilluften reduceras till 20 % (kan avaktiveras)

Förvärmebatteri

Vi rekommenderar att ett el-förvärmningsbatteri monteras i uteluftskanalen. Ett förvärmningsbatteri är ofta nödvändigt för att säkerställa stabil drift med balanserad ventilation. Förvärmningsbatteriet på 1 000 W ansluts direkt till aggregatet. Därmed undviks kostsam el-installation.

Det är möjligt att ansluta ett större förvärmningsbatteri med effekt på 1 000–-1 500 W. Det kräver att säkring F3 byts till en 10 A-säkring. Se ytterligare förklaring i tilläggsblad 3005367 (länk på höger sida).

Eftervärmningsbatteri

Ett el-eftervärmebatteri kan anslutas. Om man önskar kontinuerlig inblåsningstemperatur, även när det är kallt utomhus, rekommenderas att montera ett eftervärmebatteri. Eftervärmningsbatteriet på 300 W ansluts direkt till aggregatet. Därmed undviks kostsam el-installation.


Energi

VEX33-2DM – låg energiförbrukning

Precis som EXHAUSTOs övriga produkter har VEX33-2DM konstruerats med fokus på låg energiförbrukning.

Motströmsväxlare:

Växlaren är tillverkad av aluminium och är konstruerad med ett optimalt förhållande mellan värmeåtervinning och tryckfall. Det innebär att man uppnår en mycket hög temperaturverkningsgrad och en låg energiförbrukning. Verkningsgraden har mätts i enlighet med standarden EN13-141-7 – se diagram under ”Temperaturverkningsgrad”.


EC-motorer

Kombinationen av moderna EC-motorer och ett optimerat centrifugalhjul säkerställer låg energiförbrukning och större effekt samtidigt.


Certifikat

EXHAUSTO lägger stor vikt på att ange rätt information. Därför använder vi oss av tredje part för att mäta och kontrollera den information som vi lämnar.

Vanligtvis använder EXHAUSTO både Eurovent och RLT som certifierande organ, men deras regeluppsättning omfattar inte så små produkter som VEX33-2DM och VEX35-2DV.

Därför har temperaturverkningsgraden verifierats av Teknologisk Institut i enlighet med standarden SS-EN13141-7 - se diagram under ”Temperaturverkningsgrad”.


Ekodesign och energimärkning

Ekodesign – EU-krav gällande dokumentation, energiförbrukning och märkning av ventilationssystem.

 

 

Allmän information

Vi har gjort ett sammandrag av riktlinjerna för Ekodesign, läs mer om Ekodesign under Institut.

ECO-design-logo

Ekodesigndata

Länk till ekodesigndata för den enskilda VEX-storleken finns under produkten samt under Nerladdning, där vi har placerat Ekodesigndata under EU-/ECO-intyg. Se dessutom energidekal för VEX33-2DM här:

Energilabel
Obs!

Observera att de värden som anges i intygen har beräknats för en specifik driftpunkt.


Leverans och tillbehör

VEX33-2DM, tillbehör

Leverans:

Nedan visas vilka tillbehör mm. som ingår i standardleveransen och vilka delar som kan köpas till. Se även beskrivningen av tillbehöret under tabellen.

Tillbehör Standard Kan köpas till

Manöverpanel Stouch 
(för montering i bostaden) 
(läs mer nedan samt
under ”Styrning”)

  X
Elvärmebatteri – se nedan    X
Avstängningsspjäll – se nedan    X
Filter

ISO Coarse 65% (G4)

ePM10 55% (M5)
ePM1 70% (F7)

Fötter/ställbara ben
Man kan montera fötter och
ställbara ben på VEX33DM
om aggregatet ska placeras
horisontellt på golvet
   X

Det finns ett brett tillbehörsprogram till VEX33-2DM, som täcker de flesta behoven:


Manöverpanel för montering i bostaden – STOUCHVEX3335

S_touch_panel
 

Enkel och användarvänlig manöverpanel, där man enkelt kan öka eller minska ventilationen, temperaturen mm. med ett enkelt knapptryck.

Manöverpanelen ger information om t.ex. filterbyte och ev. larm. Knappljudet kan ändras/stängas av och manöverpanelen kan barnsäkras. Med olika knappkombinationer får man åtkomst till att ändra olika inställningar, t.ex. fläkthastighet vid de fyra fläktstegen, temperaturinställningspunkt med mera. 

Elvärmebatteri

VEX30 HCE 

Externt el-förvärmebatteri EKANIS1601000 (Ø160, 1 000 W) 

El-värmebatteriet styrs via VEX-automatiken med en 0–10 V-signal. El-anslutning (230 V) via VEX


Externt el-eftervärmebatteri
EKA160300 (Ø160, 300 Watt)

Elvärmebatteriet styrs via VEX-automatiken, via PWM-principen (PWM = plus wide modulation) med 50 sekunderscykel. El-anslutning (230 V) via VEX


Avstängningsspjäll GSKSKG38 (230 V)

LS round 

Man kan beställa avstängningsspjäll till uteluftsintag-- och avluftskanal.

Kanaldiameter Ø160 mm.

El-anslutning (230 V) via VEX

 


CO2-givare 

VEX30 CO2 sensor 

Denna sensor kan monteras i ett rum om styrning utifrån rummets CO2-nivå önskas.

Sensorn ska anslutas till huvudkretskortet i VEX33-2DM.

Visningsområde: 0–2 000 ppm CO2


 

ServiceTool 4330010

Servicetool Verktyg för uppsättning, inställning och test av VEX33-2DM och VEX35-2DV. Enkelt, överskådligt och snabbt sätt att justera aggregaten på och samtidigt kan komponenter aktiveras och testas manuellt, vilket effektiviserar ev. felsökning av aggregaten.

ServiceTool kan anslutas direkt till aggregatet eller med kabel ansluten till S-Touch manöverpanel, vilket förhindrar besvärlig demontering vid aggregatet.

Programfönstren är uppdelade på tre nivåer: övervakning, injustering och tekniker, som kan användas var för sig. Kommunikation med styrningen sker via modbus RTU som inte kräver internetanslutning.

Datalogg kan aktiveras i programvaran, som loggar alla parametrar så länge ServiceTool är anslutet till aggregatet och en PC.   

Modbus-gateway MB-gateway

MB Gateway
Gateway och webbserver för styrning av VEX33-2DM och VEX35-2DV via Ethernet-nätverk.
Via webbservern kan man ställa in och reglera aggregaten genom att logga in på konfigurationssidor som är uppdelade på två nivåer. (Kräver internetanslutning.)

Upp till 32 aggregat kan anslutas och styras av MB-gateway som därmed kan fungera som ett mindre CTS-/BMS-system.
I webbservern är det samtidigt möjligt att aktivera dataloggning där maximalt 32 parametrar kan loggas, fritt konfigurerbara i enlighet med tillhörande
modbus-protokoll 

 


Samla till allt om produktserien VEX33-2DM för decentral bostadsventilation

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-213 74 Malmö

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här