CX340C/CX350C EXact2-automatik

Allmänt

EXact2-automatik

Bakom den enkla manövreringen säkrar den avancerade EXact2-automatiken optimal driftsekonomi. Automatiken anpassas enkelt efter den dagliga rytmen på användningsstället, t.ex. skolan, kontoret eller i bostaden.

EXact2-automatikens egenskaper

– Enkel manövrering
– Tre användarnivåer, varav två  med behörighetskod (tekniker och specialist)
– Flera inomhusklimatnivåer som bl.a. via inbyggt veckour kan anpassa ventilationen efter aktuellt behov
– Se flera utvalda funktioner i funktionsöversikten

Manövrering av EXact2-automatiken

EXact2-automatiken kan styras från manöverpanel (se avsnittet ”HMI Manöverpanel” nedan), BMS eller webbserver via nätverk eller via WAP (Wireless Access Point).

WAP (Wireless Access Point)

WAP är en liten WIFI-router som monteras inne vid automatiken i aggregatet. Härmed kan man även komma åt webbservern trådlöst via dator, smartphone eller surfplatta, så att man snabbt och enkelt kan konfigurera aggregatet via mobila plattformar.

HMI manöverpanel

EXact2

HMI2-350-TOUCH manöverpanel

Manöverpanelen är en pekskärm som ger åtkomst till den vanliga, dagliga manöverpanelen.

Tekniker och specialister kan komma åt de mer avancerade menyerna och parametrarna via ett fyrsiffrigt lösenord.


Gränssnitt

HMI-for-EXact2-automatik

Användarmenyn är det dagligen använda gränssnittet som via talande symboler informerar om anläggningens tillstånd och samtidigt ger möjlighet att tillfälligt ändra temperatur- och ventilationsnivåer.

Alarm visas med en klocka i displayen Härifrån kan man trycka vidare och få information om det aktuella alarmet.

Hjälptexterna finns under menypunkterna i tekniker- och specialistmenyn.


Ikoner på displayen

Via grafiske element har vi gjort det lättare att förstå den information som visas på displayen.

menu-ikon-til-HMI2-350Touch

Menu
Tryck för at visa menyn

   
Temperatur-/ventilationsnivå
Temperatur- och ventilationsnivån kan snabbt och enkelt ändras tillfälligt. Börvärden visas i displayen tillsammans med talande symboler.
   
alarm og advarsel Larm/varning
EXact2-automatiken varnar för störningar i driften genom att visa varningssymbolen. Vid allvarligare störningar visas larmklockan på displayen.
   
EXact ekstern stop Externt stopp
Om ventilationssystemet har stoppats genom den möjlighet som finns till externt start/stopp visas denna symbol i displayen.
   
Afisning Avfrostning
När den inbyggda avfrostningsfunktionen är i drift kommer frostsymbolen att visas i displayen.
   
EXact manuel Manuell drift
EXact2-automatiken kan köra på manuell drift, vilket symboliseras av ”handsymbolen” på displayen.
 
Ugeplan tom Veckoschema
Om automatiken är inställd för drift med aktiverat veckoschema visas ”klocksymbolen” på displayen.
part of weekplan lewels
 
EXact overstyring Åsidosättning
Vid ändring av börvärdet för temperatur- och ventilationsnivåerna visas överstyrningssymbolen tills överstyrningen upphör vid nästa växling enligt veckoschemat.
 
BMS BMS
Driften styrs av BMS.
 
AUX AUX
Eksternt styrd drift.
 
EXact sommer vinter Sommartid/vintertid
EXact2-automatiken växlar automatiskt mellan sommar- och vintertid. Symbolen visar aktuell inställning.
 
Fire-exact2-ikon
Fire
Brandtermostat(er)/rökdetektor aktiverad.
   
Service Service
Servicedisplay ansluten.
 
Kommunikation Kommunikation
Felaktig kommunikation på extern BUS, eller också är kommunikationen avbruten mellan VEX og HMI.
EXact2-extern-kom-CX

Webbserver

EXact2-automatiken levereras som standard med webbserver. Med webbserver erhålls följande möjligheter:

1.    En lokal PC kan anslutas till aggregatet för övervakning och inställning.
2.    Aggregatet kan anslutas till ett lokalt nätverk (LAN) och kan nås av en PC på samma nät.
3.    Aggregatet ansluts till internet och kan kommas åt från externa datorer.

Gemensamt för samtliga möjligheter är att det enda krav som ställs på datorn är tillgång till en webbläsare. Webbservern är skyddad med lösenord.

Webbserverns användargränssnitt är uppbyggt på samma logiska sätt som menyerna på manöverpanelen. Likheterna gör systemet lättanvänt. Översiktsbilden är förkonfigurerad och klar för övervakning av ventilationsaggregatet. Webbservern kan t.ex. skicka e-post vid larm och lagra värden.

Anslutning till CTS-anläggning

Webbservern kan som standard kommunicera via Modbus RTU RS485, BACnet MSTP eller BACnet IP. En CTS-anläggning som använder dessa kommunikationsformer kan därför lätt anslutas till aggregatet.

webserver illustration

 

Konvertering till andra protokoll

Via webbservern är det möjligt att ansluta aggregaten till CTS-anläggningar med andra protokoll via en konverter (gate-way). Konverteraren är extrautrustning och följande möjligheter finns tillgängliga:

1.    MLON – Modul för konvertering till LON
2.    MTCP – Modul för konvertering till ModbusTCP/IP

LON illustration

 

Testa EXact2-styrningen online

EXact2-styrningen kan testas online på ett VEX340-aggregat, som står hos EXHAUSTO i Langeskov.

Detta aggregat är placerat fristående och utan kanalanslutningar.

Man kan komma åt styrningen via adressen http://exact.exhausto.dk

För tekniker-åtkomst till anläggningen ska man använda följande:

Användarnamn: VEX340
Lösenord: 1111 (fyra ettor)

OBS! Endast en användare kan vara inloggad åt gången.

Funktionsöversikt aggregat

CX340C/350C

Funktion/komponent Beskrivning +Standard
-Tillbehör
 
Filtervakt – tryck (MPTF) Tryckgivare för övervakning av tryckfall över filter – aktiverar larm vid större tryckfall än inställt värde och ”Early Warnings”  +
Bypass Vid modulerande bypass av frånluften minskas värmeåtervinningen så att den önskade tilluftstemperaturen upprätthålls om våren, sommaren och hösten
Temperaturgivare
1) I frånluftsstutsen för mätning/styrning av rumstemperatur +
2) I avluftsstutsen för mätning av avluftstemperaturen +
3) I uteluftsstutsen för utetemperaturkompensering och nattkylning +
4) I tilluftsstutsen för mätning/styrning av tilluftstemperaturen +
5) Kanaltemperaturgivare -
6) Rumstemperaturgivare -
Överhettningsskydd Vid risk för överhettning av motorer och motorstyrenheterna stoppas anläggningen – manuell återställning +
Brandlarm Brandtermostater (40/50/70 °C), rökdetektorer och andra brandlarmskontakter kan anslutas. Man kan ställa in hur aggregatet ska fungera om brandlarmet löser ut -
Avstängningsspjäll för uteluft
(krav vid vattenvärmebatteri)
Spjäll monterat i uteluftskanalen – stängs när anläggningen stoppas – kan levereras med motor med fjäderretur -
(+)
Avstängningsspjäll – avluft Spjäll monterat i avluftskanalen – stängs när anläggningen stoppas – kan levereras med motor med fjäderretur -
Temperaturreglering
Reglering av tilluftstemperaturen +
Reglering av rumstemperaturen +

 

 

Funktion/komponent Beskrivning +Standard
-Tillbehör
Kompenseringsfunktioner
Utetemperaturkompensering +
Minskning av luftflödet +
Utomhuskompensering av luftflödet +
Sommarkompensering +
CO2-kompensering +
Fuktkompensering +
Nattkylning Anläggningen kan ställas in för start under natten för nedkylning av byggnaden +
Manöverpanel Panel för manövrering på användar-, tekniker- och specialistnivå +
Veckotimer För inställning av önskade tidpunkter för växling mellan inomhusklimatnivåer +
Webbserver Webbserver med möjlighet för styrning och övervakning +
Modbus RTU RS485, BACnet MSTP, BACnet IP +
Buskommunikation
(kräver webbserver)
Modbus TCP/IP -
LONWORKS -
Kylåtervinning Återvinning av kyla efter behov +
Frostskydd – Tice Temperaturbaserad automatisk funktion för frostskydd av motströmsväxlare +
Frostskydd – tryck (DEP)
(standard)
Tryckbaserad automatisk energibesparande funktion för frostskydd av motströmsväxlare  +
Konstanttrycksreglering Möjlig både på frånlufts- och tilluftssidan -
Rörelsegivare (PIR) För automatisk reglering av inneklimatnivåer -
Mätning av luftflöde Luftflödet visas på manöverpanelen/webbservern
AFC krävs för luftregleringsmetoderna:
2. Konstant luftflöde
3. Konstanttrycksreglerat frånluftsflöde med fast inställt tilluftsflöde
4. Konstanttrycksreglerat tilluftsflöde med fast inställt frånluftsflöde
5. Konstanttrycksreglerat frånluftsflöde med slavstyrt tilluftsflöde
6. Konstanttrycksreglerat tilluftsflöde med slavstyrt frånluftsflöde
+
Inomhusklimatnivåer
Tidsstyrd (komfort, standby, ekonomi, av) +
Manuell +
Larmlogg Visning av de senaste 100 larmen. +
Larmrelä Relä för externt alarm (potentialfri) +
Funktionsöversikt – värmebatterier

EXact2

HW – externt vattenvärmebatteri

Funktion/komponent Beskrivning
Temperaturgivare 1) I tilluftsstuts för mätning/styrning av tilluftstemperaturen
2) På returledningen från vattenvärmebatteriet för att hålla värmebatteriet varmt och för att frostskydda det
3) Som frostskydd av externa rörledningar till värmebatteriet (extrautrustning)
4) Temperaturgivare på tilloppsledning till vattenvärmebatteriet
Modulerande motorventil Ventil som steglöst styr vattenflödet till värmebatteriet beroende på värmebehovet
Cirkulationspumpsstyrning

1) Styrning av cirkulationspump till vattenvärmebatteriet
2) Varmhållningsfunktion (håller värmebatteriet frostfritt)
3) Inbyggd styrning för underhållsdrift av cirkulationspumpen under perioder utan värmebehov

 

HE – internt elvärmebatteri

Funktion/komponent Beskrivning
Temperaturgivare  I tilluftskanalen för mätning/styrning av tilluftstemperaturen
Överhettningsskydd

1) TSA70 sitter på kretskortet, löser ut vid 70 °C och har manuell återställning på manöverpanelen
2) TSA80 sitter i luftflödet, utlöser vid 80 °C och har automatisk återställning
3) TSA90 sitter i luftflödet, utlöser vid 90 °C och har manuell återställning
Funktionsöversikt kylning

EXact2

CCW – Externt vätskekylbatteri

Funktion/komponent Beskrivning
Temperaturgivare
1) I tilluftskanalen för mätning av tilluftstemperaturen
2) I tilloppsledning till vätskekylbatteriet
Variabel motorventil Ventil som steglöst styr vattenflödet till kylbatteriet beroende på kylbehovet
Cirkulationspumpsstyrning
1) Styrning av cirkulationspump till vätskekylbatteriet
2) Inbyggd styrning för underhållsdrift av cirkulationspumpen under perioder utan kylbehov 

MXCU – Modul för styrning av extern kylenhet

Funktion/komponent Beskrivning
Temperaturgivare
I tilluftskanalen för mätning av tilluftstemperaturen
Styring

Styrning av extern kylenhet via 

 • start/stopp signal
 • behovsreglering 0-10 V (10-0 V)


MXHP - Modul för styrning av extern kylvärmepump

Funktion / komponent Beskrivning
Temperaturgivare
I tilluftskanalen för mätning av tilluftstemperaturen
Styring

Styrning av extern kylvärmepump via 

 • start/stopp signal
 • signal för kyla eller värme
 • behovsreglering 0-10 V (10-0 V)

Principritning

CX340C/CX350C

Principritningen visar de komponenter som kan ingå i ett CX340C/350C luftbehandlingsaggregat.

Principskitse CX340-350

Med EXact2 kan HW antingen anslutas direkt till huvudkretskortet eller via MHCW-modul som visas här. Om avståndet mellan aggregat och HW är kortare än 10 m, kan anslutning ske direkt på huvudkretskortet.


 

Standard- och tillbehörskomponenter

CX340C/CX350C levereras med en serie komponenter monterade i aggregatet eller för montering i kanalsystemet och i uppehållsrummet. I nedanstående tabell anges standard- och tillbehörskomponenter för aggregaten. Tillbehör beställs separat.

Förkortning Beteckning + = Standard
- = Tillbehör
BP1
Spjäll, bypass +
BT40-70 Brandtermostat, steglös inställning
-
MC1 Motorstyrning 1 (frånluft) +
MC2 Motorstyrning 2 (tilluft) +
HMI Manöverpanel +
LS Avstängningsspjäll, avluft -
LS Avstängningsspjäll, uteluft
(krav och ingår i leveransen vid vattenvärmebatteri)
-
(+)
LSR Avstängningsspjäll, avluft/uteluft (med fjäderretur) -
M1 Fläktmotor 1 +
M2 Fläktmotor 2 +
MCCW Kylbatteri (Cooling Coil Water), automatik -
MHCE Elvärmebatteri (Heating Coil Electric), automatik -
MHCW Vattenvärmebatteri (Heating Coil Water), automatik -
MIO-CO2-DUCT CO2-givare, kanal -
MIO-CO2-ROOM CO2-givare, rum -
MIO-PIR PIR-sensor -
MIO-RH-ROOM Fuktgivare (RH) -
MIO-TS-DUCT Temperaturgivare, frånluftskanal (externt) -
MIO-TS-ROOM Temperaturgivare, rum -
MPT-DUCT Tryckgivare för konstanttryckreglering -
MPT1, P1, AFC Luftflödesstyrning, frånluft -
MPT1, P2, AFC Filtervakt, frånluft -
MPT2, P1, MTPF Luftflödesstyrning, tilluft -
MPT2, P2, MTPF Filtervakt, uteluft -
MPT3, P1, DEP Frostdetektering -
MVM Motorventil, vattenvärmebatteri (HCW) -
MXHP  Modul för styrning av extern kylvärmepump 
MXCU  Modul för styrning av extern kylenhet 
SUM ALARM Larmrelä +
TE11 Temperaturgivare, frånluft – stuts 1,1 +
TE12 Temperaturgivare, avluft – stuts 1,2 +
TE21 Temperaturgivare, uteluft – stuts 2,1 +
TE22 Temperaturgivare, tilluft – stuts 2,2 +
TE-RPT Temperaturgivare, returledning från vattenvärmebatteri (HCW) -
TE-SPT Temperaturgivare, tillopp -
TS-RPT-X Temperaturgivare, retur, externa rörledningar (HCW) -
TSA 70/80/90 Överhettningstermostat, 70, 80 och 90 °C
– utan HE
– med HE

-
+
Kabeldimensionering

CX340C/350C

Det åligger installatören att dimensionera med hänsyn till gällande lagar och bestämmelser.

Maximal kortslutningsström och säkring:
Maximal kortslutningsström (Icu) enligt SS-EN60947.2 är 10 kA
Största säkring (aggregat med/utan vattenvärmebatteri) är 13A gG/gL.

Största säkring (CX340C med 9 kW elvärmebatteri) är 25A gG/gL
Största säkring (CX350C med 12kW elvärmebatteri) är 32 A gG/gL

Montering av jordfelsbrytare

Om man monterar jordfelsbrytare i installationen, skall dessa vara av en typ som uppfyller följande krav:

a) Jordfelsbrytare av typ A enligt EN61008, som bryter när den registrerar en felström med likströmskomponent (pulserande likström)

b) Frånkopplingstiden får vara högst 0,3 sekunder

Läckström på upp till 100 mA kan förekomma.

Kopplingsschema – tillbehör

Kopplingsbox

RD13082SE

 
Förkortning Benämning
LARM Larmrelä
BT40-70 Brandtermostat, steglös inställning
HMI Manöverpanel
LS Avstängningsspjäll, frånluft
LS Avstängningsspjäll, uteluft (krävs och ingår i leveransen vid vattenvärmebatteri) 
LSR Avstängningsspjäll, frånluft/uteluft (med fjäderretur)
MCCW Kylbatteri (Cooling Coil Water), automatik
MHCE Elvärmebatteri (Heating Coil Electric), automatik
MHCW Vattenvärmebatteri (Heating Coil Water), automatik
MIO-CO2 CO2-givare
MIO-PIR PIR-sensor
MIO-RH Fuktgivare (RH)
MIO-TS Temperaturgivare
MPT-DUCT Tryckgivare för konstanttryckreglering
MXHP  Modul för styrning av extern kylvärmepump 
MXCU Modul för styrning av extern kylenhet
Rökdetektor Rökdetektor
Tekniska data

EXact2

AHUC MAIN BOARD
2 x LS (avstängningsspjäll, frånluft/uteluft) Strömförsörjning 24 V DC 
PÅ/AV 24 V DC
Max. strömförbrukning 0,3 A
FIRE (brandtermostat/rökdetektor) Max. 4 A brytström
START/STOP Digital ingång
LARM Växlande relä, max 8 A vid 30 V DC eller 250 V AC ohmsk belastning.

 

MHCW (automatik för eftervärmningsbatteri, vatten)
MCCW (automatik för kylbatteri)
MXCU (automatik för externt kylaggregat)
Kommunikation Modbus RTU RS-485
MVM (motorventil) försörjning 24 V AC
MVM (motorventil) styrsignal 0 – 10 V DC (eller 10 – 0 V)
Reläkontakt för cirkulationspump 250 V, max. 5 A cos φ 0,97

 

MHCE (automatik för eftervärmningsbatteri, el)
Kommunikation Modbus RTU RS-485
Antal effektsteg Upp till 4
Modulerande effektsteg 1 steg
Strömförsörjning 3 x 400 V + N + PE

 

För annan automatik

CX340C/Cx350C

Frihet att välja din egen lösning!

CX-aggregaten finns även för annan automatik Det ger möjlighet att integrera aggregatet i automatiksystem från annan leverantör. Lösningen är optimerad för enkel och snabb integration på plats.

CX340C-/CX350C-lösning utan automatik kännetecknas av:

 • Luftbehandlingsaggregat med motströmsvärmeväxlare
 • Kompakt aggregat
 • Integrerad bypass med 24 V-motor
 • Friblåsande B-hjul
 • Filterklass: ett ePM10 55% filter (M5) i frånluft och ett ePM1 70% filter (F7) i tilluft.
 • EC-motorer klass IE3
 • EC-motorstyrning 0 – 10 V (MC)
 • Mätpunkt för mätning av luftflöde på fläktarna 
 • Kablar till MC och bypass-spjäll dragna till kopplingsplinten

Tillbehör

 • Externt vattenvärmebatteri (HW)
 • Kyl-/värmebatteri (DX)

Samla till allt om produktserien CX340C/CX350C EXact2-automatik

KONTAKTA OSS IDAG

Få gratis rådgivning 
om ventilationsprodukter 
och systemlösningar
EXHAUSTO AB
Byängsgränd 6 1 TR
SE-120 40 ÅRSTA

Tel +46 (0)10-211 7100
E-mail: info@exhausto.se

Beräknings-
program

Använd EXHAUSTOs kostnadsfria beräkningsprogram för beräkning av ventilationsanläggningar och systemlösningar

Hitta beräkningsprogram här
Vex overview

VEX-översikt

Få en snabb översikt över hela programmet med kompakta VEX-aggregat med värmeåtervinning.

Se VEX-översikten här